گواهینامه ایزو ISO برای تولید مواد شوینده

 

اخذ گواهینامه ایزو ISO برای تولید کنندگان مواد شوینده بسیار حائز اهمیت است. گواهی نامه ایزو ISO برای ارتقا سیستم تولید وافزایش بهره وری واحد تولیدی مواد شوینده وهمچنین برندسازی و مطرح شدن دربازار میتواند بسیار مفیدو موثرباشد.

گواهینامه های ایزوبرای مواد شوینده اعتبار لازم رابه مجموعه تولیدی و نیز هریک ازمراحل فرآیندتولید محصول میبخشد.

گواهینامه ISO برای مواد شوینده بایدازمراکز معتبر و قانونی اخذ شود تااعتبار لازم راداشته باشد درنتیجه ضروری است مجموعه تولیدی بااین مراکز آشنایی و ارتباط پیدا کنند واطلاعات لازم رادریافت نماید. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازمعتبرترین مراکز درزمینه مشاوره نحوه اخذ و ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ست.

تولیدکنندگان مواد شوینده میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درزمینه نحوه اخذ گواهینامه های ایزو ISO، مراکز معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو ISO ، گواهینامه های ISO مناسب مجموعه تولید مواد شوینده ، هزینه های ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ISO و پیاده سازی استانداردها بامرکز سیستم کاران تماس حاصل نمایند و راهنماییهای لازم رابصورت رایگان دریافت کنند.

تولید کنندگان مواد شوینده برای داشتن یک سیستم مدیریت یکپارچه و نظام مند و دوستدار محیط زیست که درآن کارکنان ازلحاظ داشتن ایمنی و رعایت بهداشت در آن احساس امنیت کنند، نیازمند داشتن گواهینامه های ایزو ( گواهینامه های ISO ) زیر هستند:

گواهینامه ایزو 9001 ( گواهی نامه ISO9001 ) گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ایزو14001 ( گواهی نامه ISO14001 ) گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی،

گواهینامه ایزو 18001 ( گواهی نامه OHSAS18001 ) گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت،

گواهینامه HSE ( گواهی نامه HSE-MS ) گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست

گواهینامه ایزو 10002 ( گواهی نامه ISO10002) گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

گواهینامه ایزو 10004 ( گواهی نامه ISO10004) گواهینامه سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

یک مجموعه تولیدی مواد شوینده باپیاده سازی استانداردهای ISO و رعایت یکسری قواعد و قوانین ایزو میتواند شاهد پیشرفت کیفیت محصولات وافزایش محصولات شوینده و نیز برطرف شدن مسائل وعدم انطباقهای موجود درواحد تولیدی باشد.

گواهینامه ایزو 9001 مبنای کلیه گواهی نامه های ایزو بوده و همه ی مجموعه های تولیدی اغلب این مدرک رادارا هستند.

درواحدهای تولیدی مواد شوینده بعدازدریافت گواهینامه ایزو 9001 نوبت دریافت گواهینامه ایزو 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی، گواهینامه اوهسس 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت، و گواهینامه HSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست میباشد.دارا بودن گواهینامه های ایزو برای مواد شوینده میتواند بیانگر اعتبار و اطمینان ازفرآیند تولید محصولات شوینده باشدکه طی مراحل تولید هیچگونه خطر یاآسیبی محیط زیست راتهدید نکرده وهمینطور کلیه کارکنان واحد تولید مواد شوینده کلیه اصول ایمنی و بهداشت رابخوبی رعایت کرده و میکنند.

گواهینامه ایزو10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان نیزحاکی ازآن میبباشدکه مجموعه تولیدکننده مواد شوینده درتلاش است رضایت مشتریان راجلب نموده و اگر انتقادو شکایت ازسوی مشتریان وجود داشته باشد ، آنرا دریافت وبه آن رسیدگی خواهد کرد و ازبرایند رسیدگی به شکایت درجهت افزایش کیفیت محصول تولیدی استفاده میکند.

نتیجه استفاده ازگواهینامه ایزو ISO برای مجموعه تولیدکننده مواد شوینده:

رعایت استانداردهای جهانی ایزو 9001 برای مواد شوینده درفرآیند تولید ونیز افزایش کیفیت شوینده تاثیر بسزایی داشته است.همچنین اخذ گواهی نامه ایزو 9001 برای واحد تولید کننده مواد شوینده امکان صادرات به سایر کشورها و مطرح شدن دربازارهای جهانی رادرپی دارد.

گواهی نامه ایزو ISO9001 برای مواد شوینده میتواند بارعایت نکات و قواعد ایزو درمجموعه تولیدی درجهت جلب رضایت مشتریان مواد شوینده مفید واقع شود.

گواهینامه ISO14001 برای مواد شوینده یعنی درفرایند تولید مواد شوینده هیچگونه خطری محیط زیست راتهدید نکرده و میتوان گفت جرایم زیست محیطی برای این واحد تولید کننده مواد شوینده به حداقل رسیده است.

اخذ گواهی نامه OHSAS18001 وHSE برای تولید کننده مواد شوینده ،کمک میکند تابارعایت نکات ایمنی درجریان تولید افزایش بهره وری و حفظ سلامت کارکنان خودرا موجب شود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن مشاوران و کارشناسان مجرب وکارآزموده آماده ارائه هرگونه اطلاعات موردنیاز درزمینه اخذ گواهینامه ایزوبرای مواد شوینده و راهنمایی واطلاع رسانی رایگان به کلیه متقاضیان و تولید کنندگان مواد شوینده برای اخذ گواهینامه های ISO میباشد.

شرکت کیمیا پتروتک شیمی یکی ازمجموعه های تولیدی فعال درزمینه تولید مواد شوینده میباشدکه موفق به اخذ گواهینامه های ایزو شده است و توانسته بارعایت دقیق استانداردها و پیاده سازی سیستم مدیریت توانسته باعث افزایش تولید و بهره وری مجموعه خود گردد.

بامادرارتباط باشید...