گواهینامه ISO9001:2015 ( گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015 )

 

iso9001ایزو 9001 چیست ؟

استاندارد ISO9001:2015 الزامات سیستم مدیریت کیفیت رابیان میکند. پیاده سازی استاندارد ISO 9001 کارایی و اثر بخشی سازمان ودرنتیجه رضایت مشتریان را افزایش میدهد. استاندارد ISO 9001 براساس اصول کیفیتی شامل تمرکز برمشتری ، تعهد مدیریت ارشد و رویکرد فرایندی و بهبود مستمر تدوین شده است.

جدیدترین ویرایش ISO 9001 چیست ؟

درحال حاضر ویرایش سال 2015 ایزو 9001 یعنی ISO 9001:2015 جایگزین ویرایش 2008 ایزو 9001یعنی ISO 9001:2008 شده است.

 

گواهینامه ISO 9001: 2015 برای چه سازمانهایی کاربرد دارد ؟

ایزو 9001 تنها استاندارد خانواده سری ایزو 9000 ( سیستم مدیریت کیفیت ) میباشدکه قابلیت اعطای گواهینامه دارد. استاندارد ایزو 9001برای تمامی سازمانها، صرفنظر ازماهیت و اندازه آنها کاربرد دارد. درحال حاضر میلیونها سازمان درسراسر دنیا گواهینامه ایزو 9001 رادریافت داشته اند.      

                                                                                                                                                        

فواید پیاده سازی استاندارد ISO 9001:2015 برای سازمانها ؟

  • باپیاده سازی استاندارد ISO 9001:2015 یک ارزیابی کلی ازمحیط سازمان ، نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها شکل میگیرد. پیاده سازی استاندارد ISO9001:2015 سازمان راقادر میسازد تااهداف قبلی خودرا یکبار دیگر بازنگری کرده واهداف جدید رابرمبنای نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها پایه گذاری نماید وازاین مهم به فرصتهای جدید کسب وکار نائل شود.
  • ایجاد یک ساختار سازمانی منسجم و شفاف باشرح وظایف تدوین شده و چارت سازمانی
  • افزاش سرعت درتولید و ارائه خدمات بدلیل سیستماتیک شدن فرایندها
  • افزایش رضایتمندی مشتریان
  • تعریف و شناسایی ریسکهای همراه بافرایندهای سازمانی
  • افزایش توان رقابتی درمیان رقبا و فراهم آوری امکان ورودبه بازارهای جهانی
  • افزایش سود دهی و بهره وری سازمان

گامهای اساسی برای پیاده سازی استاندارد ISO 9001:2015 و دریافت گواهینامه ISO9001:2015 :

گام 1. برگزاری جلسه اولیه درسطح مدیران ارشد و تصمیم گیرنده مجموعه جهت تعیین استراتژی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

گام 2. دانلود فرم درخواست خدمات ایزو از سایت سیستم کاران و پرکردن و فرستادن فرم توسط شرکت متقاضی

گام 3. انعقاد قرارداد فیمابین شرکت سیستم کاران و شرکت متقاضی

گام 4. تنظیم و انجام امور مالی مرتبط باقرارداد منعقد شده باتفاهم طرفین

گام 5. بررسی وضعیت موجود مجموعه جهت تهیه برنامه زمانبندی طراحی و پیاده سازی سیستم

گام 6. برگزاری جلسه عمومی توجیهی ایزو 9001 برای کلیه پرسنل شرکت

گام7. تهیه و تدوین خط مشی کیفیت

گام 8. بررسی فرآیندها ، ساختار سازمانی و اصلاحات لازم درچارت سازمانی

گام 9. تهیه و تدوین شرح وظایف ، مسئولیت ها ، اختیارات و صلاحیتهای لازمه برای هریک ازفرآیندهای شناسایی شده درچارت سازمانی

گام 10. اصلاح و یاتخصیص منابع انسانی چارت سازمانی تصویب شده

گام 11. برگزاری جلسه آموزشی تخصصی افراد ، متناسب بامسئولیت تخصیص یافته

گام 12. تعیین و تعریف اهداف کیفیت ، متناسب بابخشهای سازمان باهمکاری مسئولین ذیربط

گام13. بررسی وضعیت کلیه مستندات و اطلاعات موجود درمجموعه و اصلاح و ایجاد مستندات و اطلاعات لازم متناسب باهرفرآیند

گام14. اجرا و کنترل روشها و دستورالعملهای اصلاح و یاتدوین شده

گام 15. انجام اصلاحات لازم درمستندات تدوین شده درصورت لزوم

گام16. انجام ممیزی های داخلی جهت کشف عدم انطباقها و ناسازگاری ها

گام 17. ریشه یابی علل عدم انطباقها و انجام اصلاحات لازم

گام18. آماده سازی سازمان جهت ممیزی مستندات

گام 19. کارسازی هماهنگی و ممیزی جهت ثبت و صدور گواهینامه ISO9001:2015

گام 20. اعطای گواهینامه ISO9001:2015

گام 21. جلسه نهایی جهت تعیین استراتژی نگهداری سیستم پیاده سازی شده و امورات ممیزی مراقبتی سالیانه

 

گامهای اساسی برای دریافت گواهینامه ISO9001:2015

گام 1. برگزاری جلسه اولیه درسطح مدیران ارشد و تصمیم گیرنده مجموعه جهت تعیین استراتژی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

گام 2. دانلود فرم درخواست خدمات ایزو از سایت سیستم کاران و پرکردن و فرستادن فرم توسط شرکت متقاضی

گام 3. انعقاد قرارداد فیمابین شرکت سیستم کاران و شرکت متقاضی

گام 4. تنظیم و انجام امور مالی مرتبط باقرارداد منعقد شده باتفاهم طرفین

گام 5. برگزاری جلسه توجیهی ایزو 9001

گام 6. بررسی فرآیندها ، ساختار سازمانی و اصلاحات لازم درچارت سازمانی

گام7.تهیه پکیج مستندات و اطلاعات لازم متناسب باهرفرآیند توسط شرکت سیستم کاران

گام8. آماده سازی سازمان جهت ممیزی مستندات

گام 9. کارسازی هماهنگی و ممیزی جهت ثبت و صدور گواهینامه ISO9001:2015

گام 10. دریافت گواهینامه ISO9001:2015 توسط سازمان متقاضی

گام 11. جلسه نهایی جهت تعیین استراتژی نگهداری سیستم مدیریت کیفیت و امورات ممیزی مراقبتی سالیانه

بامادرارتباط باشید ...