گواهینامه ISO14001:2015 ( گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001:2015 )

 

iso14001ایزو 14001چیست ؟

سری ISO14000 سری استانداردهای مدیریت زیست محیطی میباشدکه توسط سازمان استاندارد جهانی iso تدوین و منتشر شده است. استاندارد ISO 14001 معروفترین و مهمترین استاندارد درسری استانداردهای ISO14000 است. استاندارد ISO14001 راه و روشی سیستماتیک رابرای مدیریت کردن موضوعات زیست محیطی درسازمان ارائه میدهد. استاندارد ISO 14001 جز استانداردها و قوانین زیست محیطی وضع شده توسط قانون گذاران نیست بلکه راه و روشی است تابتوان مسائل زیست محیطی رامدیریت کرد. پایبندی واجرای استانداردهای سری iSO14000 اجرای بهتر قوانین زیست محیطی را تسهیل مینماید.

استاندارد ISO14001 و سایر استانداردهای ایزو برپایه چرخه PDCA پایه گذاری شده اند. همانطورکه چرخه PDCA برپایه برنامه ریزی ، اجرا ، کنترل و بازنگری بنانهاده شده کلیه استاندارد های ایزو و استاندارد ایزو 14001 نیز برهمین اساس پایه ریزی شده اند بدین ترتیب اولین بحث مطرح دراستاندارد ایزو 14001 برنامه ریزی و هدف گذاری ، سپس استقرار و اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ، درادامه کنترل و تصحیح خطاها و عدم انطباقها و درپایان بازنگری کل سیستم مدیریت زیست محیطی و فرایندها توسط مدیریت ارشد میباشد. فرایند پیاده سازی استاندارد ISO 14001 و زمان لازم برای پیاده سازی ISO14001 ممکن است بنابروسعت سازمان ازچندماه تاچندسال بطول بیانجامد. اگر سازمانی سیستم مدیریت کیفیت یعنی ISO9001 رادرسازمان خود پیاده سازی و اجرا کرده باشد ، پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 زمان زیادی رابه خود اختصاص نخواهد داد.

 

جدیدترین ویرایش ISO 14001 چیست ؟

اولین نسخه استانداردایزو 14001 درسال 1996 توسط سازمان استاندارد ایزو تدوین و ابلاغ شد. استاندارد ISO14001 تاکنون دوبار بازنگری شده است. یکی درسال 2004 و دیگری درسال 2015. آخرین بازنگری استاندارد ISO 14001 درسال 2015 انجام شد و استاندارد ISO 14001 ایزو 14001:2015 نام گرفت. باید توجه داشت ،تنها iso14001 ازسری استانداردهای سری ISO14000 قابلیت اعطای گواهینامه دارد.

 

گواهینامه ISO 14001: 2015 برای چه سازمانهایی کاربرد دارد ؟

ISO14001:2015 برای تمامی سازمانها صرف نظر ازوسعت و ماهیت سازمان – چه خصوصی و چه دولتی - کاربرد دارد. لازم بذکر است بعدازپیاده سازی ISO 140001:2015 سازمان بایدتمامی فرایندهای کاری خودرابازبینی کرده و ریسکهای زیست محیطی هرکدام ازفعالیتها رااز نظر آلودگی هوا ، آلودگی آب ، آلودگی خاک و تغییرات آب و هوایی بررسی و برطرف نماید.

                                                                                                                                                    

فواید پیاده سازی استاندارد ISO 14001:2015 برای سازمانها ؟

سازماندهی محیط کار و جلوگیری ازآلودگیهای زیست محیطی نظیر آلودگی هوا ، آب و خاک

صرفه جویی درهزینه ها ازطریق مدیریت پسماند و کاهش میزان تولید زباله ها و ضایعات

کاهش ریسکهای زیست محیطی

درنظرگرفتن مسائل زیست محیطی ازاولین قسمت زنجیره تامین تا مصرف کننده نهایی

انطباق وهم راستا شدن باقوانین زیست محیطی کشور

کاهش هزینه های بیمه و جرایم

ایجاد تصویر سازمان دوستدار محیط زیست دراذهان عمومی ، مشتریان ، سهامداران و شرکا

استفاده ازگواهینامه ISO14001 بعنوان امتیازی درمناقصات

 

گامهای اساسی برای پیاده سازی استاندارد ISO 14001:2015 و دریافت گواهینامه ISO14001:2015 :

گام 1. برگزاری جلسه اولیه درسطح مدیران ارشد و تصمیم گیرنده مجموعه جهت تعیین استراتژی پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی

گام 2. دانلود فرم درخواست خدمات ایزو و پرکردن فرم درخواست خدمات ایزو

گام 3. انعقاد قرارداد فیمابین شرکت سیستم کاران و شرکت درخواست کننده ایزو

گام 4. تنظیم و انجام امور مالی مرتبط باقرارداد منعقد شده باتفاهم فی مابین

گام 5. بررسی وضعیت موجود مجموعه جهت تهیه برنامه زمانبندی طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی

گام 6. برگزاری جلسه عمومی توجیهی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 برای کلیه پرسنل

گام7. تهیه و تدوین خط مشی سیستم مدیریت زیست محیطی

گام 8. بررسی فرآیندها ، ساختار سازمانی و اصلاحات لازم درچارت سازمانی شرکت متقاضی

گام 9. تهیه و تدوین شرح وظایفها ، مسئولیتها ، اختیارات و صلاحیتهای لازمه برای هریک ازفرآیندهای شناسایی شده درچارت سازمانی

گام 10. اصلاح و یاتخصیص منابع انسانی چارت سازمانی تصویب شده

گام 11. برگزاری جلسه آموزشی تخصصی افراد ، متناسب بامسئولیت تخصیص یافته

گام 12. تعیین و تعریف اهداف سیستم مدیریت زیست محیطی ، متناسب بابخشهای سازمان باهمکاری مسئولین ذیربط

گام13. بررسی وضعیت کلیه مستندات و اطلاعات موجود درمجموعه و اصلاح و ایجاد مستندات مرتبط باسیستم مدیریت زیست محیطی و اطلاعات لازم متناسب باهرفرآیند

گام14. اجرا و کنترل روشها و دستورالعملهای اصلاح و یاتدوین شده

گام 15. انجام اصلاحات لازم درمستندات تدوین شده درصورت لزوم

گام16. انجام ممیزیهای داخلی جهت کشف عدم انطباقها و ناسازگاریها

گام 17. ریشه یابی علل عدم انطباقها و انجام اصلاحات لازم

گام18. آماده سازی سازمان جهت ممیزی مستندات

گام 19. کارسازی هماهنگی و ممیزی جهت ثبت و صدور گواهینامه ISO14001:2015

گام 20. دریافت گواهینامه ایزو 14001:2015 توسط سازمان متقاضی

گام 21. جلسه نهایی جهت تعیین استراتژی نگهداری سیستم پیاده سازی شده و امورات ممیزی مراقبتی سالیانه

 

گامهای اساسی برای دریافت گواهینامه ISO14001:2015

گام 1. برگزاری جلسه اولیه درسطح مدیران ارشد و تصمیم گیرنده مجموعه جهت تعیین استراتژی پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی

گام 2. دانلود فرم درخواست خدمات ایزو و پرکردن فرم درخواست خدمات ایزو

گام 3. انعقاد قرارداد فیمابین شرکت سیستم کاران و شرکت درخواست کننده ایزو

گام 4. تنظیم و انجام امور مالی مرتبط باقرارداد منعقد شده باتفاهم فی مابین

گام 5. برگزاری جلسه توجیهی ایزو 14001 برای کارکنان شرکت درخواست کننده

گام 6. بررسی فرآیندها ، ساختار سازمانی و اصلاحات لازم درچارت سازمانی شرکت متقاضی

گام7.تهیه پکیج مستندات سیستم مدیریت زیست محیطی و اطلاعات لازم متناسب باهرفرآیند توسط شرکت سیستم کاران

گام8. آماده سازی سازمان جهت ممیزی مستندات

گام 9. کارسازی هماهنگی و ممیزی جهت ثبت و صدور گواهینامه ISO14001:2015 توسط شرکت سیستم کاران

گام 10. اعطای گواهینامه ISO14001:2015

گام 11. جلسه نهایی جهت تعیین استراتژی نگهداری سیستم مدیریت زیست محیطی و امورات ممیزی مراقبتی سالیانه

بامادرارتباط باشید ...