گواهینامه HSE-MS ( گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست اچ اس ایی ام اس )

 

HSE-MShseچیست ؟

HSE-MS یا health , safety and environmental management system سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست نام دارد. HSE-MS استاندارد تدوین شده توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو نیست بلکه مدلی میباشدکه توسط انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت و گاز OGP تدوین ومنتشر شده است.مدل HSE-MSبعدها بدلیل اهمیت و غنای محتوا توسط سازمانهاو کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفت. مباحث مطرح دراستاندارد HSE توسط سازمانهایی مانند اداره ایمنی و بهداشت آمریکا OSHA ، سازمان استاندارد جهانی ISO، سازمان بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا NIOSH ، مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفت و روزبه روز نیزدرحال بسط و گسترش است.

استاندارد اچ اس ایی ام اس ازنظر محتوایی حاصل ترکیب دواستاندارد ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و OHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت میباشد.

تمرکز استاندارد HSE-MS بیشتر برروی فاکتورهای انسانی میباشد.

پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست درمحیط کاری باعث میشود بسیاری ازبیماریهای شغلی و حوادث ناشی ازریسکهای همراه فرایندها شناسایی و کنترل شوند. پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست علاوه برکاهش بیماریهای شغلی و حوادث ، افزایش آگاهی و علاقه درکارکنان ، بالارفتن حس تعهد کارکنان ، افزایش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی باافزایش قابلیت افزایش اعتماد پذیری ، افزایش انگیزه درکارکنان باایجاد محیط کاری ایمن و مشارکت کردن آنها درموضوعات HSE و افزایش بهره وری و سوددهی رابدنبال خواهد داشت.

 

جدیدترین ویرایش مدل HSE-MSچیست ؟

مدل HSE-MS درسال 1994توسط انجمن بین المللی تولیدکنندگان نفت و گاز تدوین شد و تاکنون ویرایش و بازنگری برروی آن انجام نشده است. مدل HSE-MS درسال 1994درقالب گزارشی باشماره 6.36/210 و تحت عنوان راهنمایی برای توسعه و بکار گیری سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست guideline for the development & application of health , safety & environmental management system 

منتشر شد.

 

گواهینامه HSE برای چه سازمانهایی کاربرد دارد ؟

مدل HSE-MS بدلیل قرارنداشتن درزمره استانداردهای بین المللی ایزو ، قابلیت اعطای گواهینامه ندارد امابرخی ازشرکتهای گواهی دهنده CB درازای دریافت گواهینامه OHSAS18001 و گواهینامه ISO 14001 ، گواهینامه اچ اس ایی ام اس رانیزبه شرکت متقاضی اعطا مینمایند. تمامی شرکتهاباهرابعاد و ماهیتی میتوانند گوهینامه  HSE-MS رادریافت دارند و ازمزایای پباده سازیش درسازمان بهره ببرند.

                                                                                                                                                    

فواید پیاده سازی مدل HSE-MS برای سازمانها ؟

کاهش ریسکهای ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی همراه بافرایندها

کاهش نرخ حوادث

کاهش نرخ غیبتهای کارکنان

کاهش نرخ روزهای ازدست رفته دراثر حوادث

کاهش هزینه ها دراثر کاهش حوادث و کاهش روزهای ازدست رفته

کاهش هزینه های سرباز ازطریق کاهش هزینه های بیمه و جرایم

افزایش بهره وری بدلیل اینکه کارکنان سالمتر ، شادتر و باانگیزه تر هستند.

ایجاد تصویری بهتر ازسازمان درمیان سرمایه گذاران ، شرکا ، سهامداران ، مشتریان و ...

حفظ و ارتقای اعتماد سرمایه گذاران بدلیل ایجاد محیطی امن و بدور ازحادثه و هدر رفت سرمایه

استفاده ازامتیاز داشتن گواهینامه HSE-MS درمناقصات

 

گامهای اساسی برای پیاده سازی HSE-MS و دریافت گواهینامه HSE-MS :

گام 1. برگزاری جلسه اولیه درسطح مدیران ارشد و تصمیم گیرنده مجموعه جهت تعیین استراتژی پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

گام 2. دانلود فرم درخواست خدمات ایزو و پرکردن فرم درخواست خدمات ایزو

گام 3. انعقاد قرارداد فیمابین شرکت سیستم کاران و شرکت درخواست کننده ایزو

گام 4. تنظیم و انجام امور مالی مرتبط باقرارداد منعقد شده باتفاهم فی مابین

گام 5. بررسی وضعیت موجود مجموعه جهت تهیه برنامه زمانبندی طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

گام 6. برگزاری جلسه عمومی توجیهی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS برای کلیه پرسنل

گام7. تهیه و تدوین خط مشی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

گام 8. بررسی فرآیندها ، ساختار سازمانی و اصلاحات لازم درچارت سازمانی شرکت متقاضی

گام 9. تهیه و تدوین شرح وظایفها ، مسئولیتها ، اختیارات و صلاحیتهای لازمه برای هریک ازفرآیندهای شناسایی شده درچارت سازمانی

گام 10. اصلاح و یاتخصیص منابع انسانی چارت سازمانی تصویب شده

گام 11. برگزاری جلسه آموزشی تخصصی افراد ، متناسب بامسئولیت تخصیص یافته

گام 12. تعیین و تعریف اهداف سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، متناسب بابخشهای سازمان باهمکاری مسئولین ذیربط

گام13. بررسی وضعیت کلیه مستندات و اطلاعات موجود درمجموعه و اصلاح و ایجاد مستندات مرتبط باسیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و اطلاعات لازم متناسب باهرفرآیند

گام14. اجرا و کنترل روشها و دستورالعملهای اصلاح و یاتدوین شده

گام 15. انجام اصلاحات لازم درمستندات تدوین شده درصورت لزوم

گام16. انجام ممیزیهای داخلی جهت کشف عدم انطباقها و ناسازگاریها

گام 17. ریشه یابی علل عدم انطباقها و انجام اصلاحات لازم

گام18. آماده سازی سازمان جهت ممیزی مستندات

گام 19. کارسازی هماهنگی و ممیزی جهت ثبت و صدور گواهینامه HSE-MS

گام 20. دریافت گواهینامه HSE-MS توسط سازمان متقاضی

گام 21. جلسه نهایی جهت تعیین استراتژی نگهداری سیستم پیاده سازی شده و امورات ممیزی مراقبتی سالیانه

 

گامهای اساسی برای دریافت گواهینامه HSE-MS

گام 1. برگزاری جلسه اولیه درسطح مدیران ارشد و تصمیم گیرنده مجموعه جهت تعیین استراتژی پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

گام 2. دانلود فرم درخواست خدمات ایزو و پرکردن فرم درخواست خدمات ایزو

گام 3. انعقاد قرارداد فیمابین شرکت سیستم کاران و شرکت درخواست کننده ایزو

گام 4. تنظیم و انجام امور مالی مرتبط باقرارداد منعقد شده باتفاهم فی مابین

گام 5. برگزاری جلسه توجیهی آموزش HSE برای کارکنان شرکت درخواست کننده

گام 6. بررسی فرآیندها ، ساختار سازمانی و اصلاحات لازم درچارت سازمانی شرکت متقاضی

گام7.تهیه پکیج مستندات سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و اطلاعات لازم متناسب باهرفرآیند توسط شرکت سیستم کاران

گام8. آماده سازی سازمان جهت ممیزی مستندات

گام 9. کارسازی هماهنگی و ممیزی جهت ثبت و صدور گواهینامه HSE-MS توسط شرکت سیستم کاران

گام 10. اعطای گواهینامه HSE-MS

گام 11. جلسه نهایی جهت تعیین استراتژی نگهداری سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و امورات ممیزی مراقبتی سالیانه

بامادرارتباط باشید ...