گواهینامه OHSAS18001:2007 ( گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت اوهسس 18001:2007 )

OHSAS 18001ohsas18001 چیست ؟

استاندارد OHSAS 18001 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت رابیان میکند. استاندارد OHSAS18001:2007 چهارچوبی رابرای شناسایی ، کنترل و کاهش ریسکهای ایمنی و بهداشتی مرتبط بافرایندهای کاری شما فراهم میکند.

 

جدیدترین ویرایش OHSAS18001 چیست ؟

استاندارد سری OHSAS18001 دردوبخش OHSAS 18001 و OHSAS18002 تدوین شده است. جدیدترین ویرایش OHSAS18001 درسال 2007تدوین شد وتاکنون نیزمورد استفاده است. ویرایش ماقبل آخر OHSAS18001 درسال 1999بود. ویرایش 2007 اوهسس 18001 آخرین ویرایش OHSAS 18001 خواهد بود. زیرا سازمان استاندارد ISO تدوین استاندارد ایمنی و بهداشت رادردستور کار خود قرارداده است واین استاندارد راباعنوان ISO 45001:2016 دراکتبر 2016 منتشر خواهد کرد.

 

گواهینامه OHSAS18001:2007 برای چه سازمانهایی کاربرد دارد ؟

OHSAS18001:2007 برای تمامی سازمانها صرفنظر ازنوع ، ماهیت و اندازه کاربرد دارد. پیاده سازی و دریافت گواهینامه OHSAS18001 محدودبه صنف و نوع خاصی ازصنایع نمیشود.

 

فواید پیاده سازی استاندارد OHSAS18001 برای سازمانها؟

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و دریافت گواهینامه OHSAS18001:2007 برای سازمانها :

ایجاد یک سیستم جهت شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشت و کاهش ریسکهای ایمنی و بهداشت

     ارائه روش و سیستمی جهت گزارش و بررسی حوادث و ریشه یابی علل حوادث

آگاه سازی کارکنان درمورد ریسک مرتبط بافرایندها و فعالیتهای کاریشان

آموزش کارکنان درمورد نحوه انجام کار ایمن و پایش پیوسته نحوه انجام کار کارکنان

کاهش حوادث شغلی

کاهش روزهای ازدست رفته کاری ناشی ازحوادث شغلی

کاهش غیبتهای کاری ناشی ازحوادث شغلی ویا بیماریهای شغلی

شناسایی عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی زیان آور محیط کار و جلوگیری ازوقوع بیماریهای شغلی کارکنان

ایجاد انگیزه برای کارکنان دراثر مشارکت درفرایند شناسایی خطرات ودرخواست ازآنان جهت مشارکت و پیشنهاد بمنظور بهبود سیستم

کاهش مخارج سربار و غیر مستقیم ناشی ازوقوع حوادث

ایجاد تصویری بهتر و ایجاد حسن شهرت درنظر مشتریان ، سهامداران ، قانونگذاران و عموم مردم

و...

گامهای اساسی پیاده سازی استاندارد OHSAS 18001:2007 و دریافت گواهینامه OHSAS18001:2007 :

گام 1. برگزاری جلسه اولیه درسطح مدیران ارشد و تصمیم گیرنده مجموعه جهت تعیین استراتژی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

گام 2. دانلود فرم درخواست خدمات ایزو و پرکردن فرم درخواست خدمات ایزو

گام 3. انعقاد قرارداد فیمابین شرکت سیستم کاران و شرکت درخواست کننده ایزو یا OHSAS

گام 4. تنظیم و انجام امور مالی مرتبط باقرارداد منعقد شده باتفاهم فی مابین

گام 5. بررسی وضعیت موجود مجموعه جهت تهیه برنامه زمانبندی طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

گام 6. برگزاری جلسه عمومی توجیهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 برای کلیه پرسنل

گام7. تهیه و تدوین خط مشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

گام 8. بررسی فرآیندها ، ساختار سازمانی و اصلاحات لازم درچارت سازمانی شرکت متقاضی

گام 9. تهیه و تدوین شرح وظایفها ، مسئولیتها ، اختیارات و صلاحیتهای لازمه برای هریک ازفرآیندهای شناسایی شده درچارت سازمانی

گام 10. اصلاح و یاتخصیص منابع انسانی چارت سازمانی تصویب شده

گام 11. برگزاری جلسه آموزشی تخصصی افراد ، متناسب بامسئولیت تخصیص یافته

گام 12. تعیین و تعریف اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ، متناسب بابخشهای سازمان باهمکاری مسئولین ذیربط

گام13. بررسی وضعیت کلیه مستندات و اطلاعات موجود درمجموعه و اصلاح و ایجاد مستندات مرتبط باسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و اطلاعات لازم متناسب باهرفرآیند

گام14. اجرا و کنترل روشها و دستورالعملهای اصلاح و یاتدوین شده

گام 15. انجام اصلاحات لازم درمستندات تدوین شده درصورت لزوم

گام16. انجام ممیزیهای داخلی جهت کشف عدم انطباقها و ناسازگاریها

گام 17. ریشه یابی علل عدم انطباقها و انجام اصلاحات لازم

گام18. آماده سازی سازمان جهت ممیزی مستندات

گام 19. کارسازی هماهنگی و ممیزی جهت ثبت و صدور گواهینامه

گام 20. دریافت گواهینامه توسط سازمان متقاضی

گام 21. جلسه نهایی جهت تعیین استراتژی نگهداری سیستم پیاده سازی شده و امورات ممیزی مراقبتی سالیانه

گامهای اساسی برای دریافت گواهینامه OHSAS 18001:2007

گام 1. برگزاری جلسه اولیه درسطح مدیران ارشد و تصمیم گیرنده مجموعه جهت تعیین استراتژی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

گام 2. دانلود فرم درخواست خدمات ایزو و پرکردن فرم درخواست خدمات ایزو

گام 3. انعقاد قرارداد فیمابین شرکت سیستم کاران و شرکت درخواست کننده ایزو یا OHSAS

گام 4. تنظیم و انجام امور مالی مرتبط باقرارداد منعقد شده باتفاهم فی مابین

گام 5. برگزاری جلسه توجیهی اوهسس 18001 برای کارکنان شرکت درخواست کننده

گام 6. بررسی فرآیندها ، ساختار سازمانی و اصلاحات لازم درچارت سازمانی شرکت متقاضی

گام7.تهیه پکیج مستندات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و اطلاعات لازم متناسب باهرفرآیند توسط شرکت سیستم کاران

گام8. آماده سازی سازمان جهت ممیزی مستندات

گام 9. کارسازی هماهنگی و ممیزی جهت ثبت و صدور گواهینامه OHSAS18001:2007 توسط شرکت سیستم کاران

گام 10. اعطای گواهینامه OHSAS18001:2007

گام 11. جلسه نهایی جهت تعیین استراتژی نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و امورات ممیزی مراقبتی سالیانه

بامادرارتباط باشید ...