گواهینامه ISO22000:2005 ( گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000:2005 )

 

ISO22000iso22000 چیست ؟

ISO22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است. ایزو 22000 برای تمامی شرکتهایی که بدنبال یک سیستم بین المللی شناخته شده دررابطه مدیریت ایمنی مواد غذایی هستند،مفید است . ایزو 22000 چهارچوبی رابرای مدیریت سازگار ، مسئولیت پذیری ، بهبود مستمر و ارتباطات درصنعت غذایی ارائه میکند.

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM یا FSMS شامل اصول استاندارد HACCP وسازگار باسیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 است. قبل ازانتشار استاندارد ایزو 22000 درسال 2005، ازاستاندارد امریکایی HACCP یا  hazard analysis & critical control point بانام روش تجزیه وتحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی استفاده میشد. استاندارد HACCP نیز استانداردی برای کنترل ایمنی مواد غذایی بود.

HACCP و ISO22000 ازنظر محتوا شباهتهای زیادی باهم دارند بطوریکه اصول HACCP دراستاندارد ISO22000بعنوان بخشی ازاین استاندارد درآمده است. اما آنچه ISO22000 رااز HACCP متمایز میکند نگاه مدیریتی ISO22000 درمورد سیستم ایمنی مواد غذایی است. درحقیقت HACCP سیستم ایمنی مواد غذایی و ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است.

استاندارد ISO22000 بحث PRP ها یا programs prerequisite یعنی برنامه های پیش نیاز مطرح میشود.برنامه های پیش نیاز فعالیتها و کارهایی هستندکه تولید کننده مواد غذایی برای فراهم آوری محیطی بهداشتی و تولید یک ماده غذایی سالم باید انجام دهد. مفاهیم برنامه های پیش نیاز و آنچه باید انجام شود دراستاندارد ISO22002آمده است.

 

جدیدترین ویرایش ISO22000 چیست ؟

اززمان انتشار اولین نسخه استاندارد ISO22000 درسال 2005، فعالان عرصه صنایع غذایی ازجمله تولید کنندگان ، مصرف کنندگان و دولتها باالزامات ایمنی جدیدی درحوزه مواد غذایی مواجه شدند. این دلیل ووجود نقایصی دراستاندارد ISO22000:2005 باعث شد تااعضای ISO بفکر ویرایش جدید ISO22000باشند. پیش نویس ویرایش جدید ISO22000 درحال بحث و بررسی وتدوین میباشد. نسخه نهایی اولین بازنگری برروی ISO22000:2005 درسال 2017 و بانام ISO22000:2017 منتشر خواهد شد.

 

گواهینامه ISO22000:2005 برای چه سازمانهایی کاربرد دارد ؟

گواهینامه ISO22000 برای تمامی سازمانهای فعال درزنجیره تامین مواد غذایی از کاشت ، داشت ، برداشت تاتولید و فراوری ، بسته بندی ، عرضه ، انبارداری و حمل و نقل مواد غذایی کاربرد دارد. ISO22000 این قابلیت رادارد تاباسایر استانداردهای مدیریتی مانند ISO9001 ادغام شده و باآن سازگار شود.

 

فواید پیاده سازی استاندارد ISO22000 برای سازمانها؟

فواید پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و دریافت گواهینامه ISO22000:2005 بدین شرح است :

کنترل شدن خطرات ایمنی مواد غذایی ؛

اطمینان یافتن مشتریان ،تامین کنندگان و سهامداران ازاینکه تمامی محصولات سازمان ازنظر ایمنی و خطرات بالقوه تحت کنترل میباشند ؛

مشارکت تمامی افراد دخیل درزنجیره تامین مواد غذایی مورد نظر بدلیل قابل انعطاف بودن و قابل کاربرد بودن درتمامی قسمتهای زنجیره تامین مواد غذایی ؛

ایجاد شدن مزیت رقابتی دربازار محصولات غذایی ؛

شناسایی نقاط مشکل و فرصتهای بهبود ؛

افزایش شهرت و افزایش قابلیت اعتماد پذیری ؛

افزایش رضایت مشتریان ؛

ایجاد امکان رقابت پذیری محصولات دربازارهای جهانی ؛

 

گامهای اساسی پیاده سازی استاندارد ISO22000:2005 و دریافت گواهینامه ISO22000:2005 :

گام 1. برگزاری جلسه اولیه درسطح مدیران ارشد و تصمیم گیرنده مجموعه جهت تعیین استراتژی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

گام 2. دانلود فرم درخواست خدمات ایزو و پرکردن فرم درخواست خدمات ایزو

گام 3. انعقاد قرارداد فیمابین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران و شرکت درخواست کننده ایزو

گام 4. تنظیم و انجام امور مالی مرتبط باقرارداد منعقد شده باتفاهم فی مابین

گام 5. بررسی وضعیت موجود مجموعه جهت تهیه برنامه زمانبندی طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

گام 6. برگزاری جلسه عمومی توجیهی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000:2005 برای کلیه پرسنل

گام7. تهیه و تدوین خط مشی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

گام 8. بررسی فرآیندها ، ساختار سازمانی و اصلاحات لازم درچارت سازمانی شرکت متقاضی

گام 9. تهیه و تدوین شرح وظایفها ، مسئولیتها ، اختیارات و صلاحیتهای لازمه برای هریک ازفرآیندهای شناسایی شده درچارت سازمانی

گام 10. اصلاح و یاتخصیص منابع انسانی چارت سازمانی تصویب شده

گام 11. برگزاری جلسه آموزشی تخصصی افراد ، متناسب بامسئولیت تخصیص یافته

گام 12. تعیین و تعریف اهداف سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ، متناسب بابخشهای سازمان باهمکاری مسئولین ذیربط

گام13. بررسی وضعیت کلیه مستندات و اطلاعات موجود درمجموعه و اصلاح و ایجاد مستندات مرتبط باسیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و اطلاعات لازم متناسب باهرفرآیند

گام14. اجرا و کنترل روشها و دستورالعملهای اصلاح و یاتدوین شده

گام 15. انجام اصلاحات لازم درمستندات تدوین شده درصورت لزوم

گام16. انجام ممیزیهای داخلی جهت کشف عدم انطباقها و ناسازگاریها

گام 17. ریشه یابی علل عدم انطباقها و انجام اصلاحات لازم

گام18. آماده سازی سازمان جهت ممیزی مستندات

گام 19. کارسازی هماهنگی و ممیزی جهت ثبت و صدور گواهینامه ISO22000:2005

گام 20. دریافت گواهینامه ISO22000:2005 توسط سازمان متقاضی

گام 21. جلسه نهایی جهت تعیین استراتژی نگهداری سیستم پیاده سازی شده و امورات ممیزی مراقبتی سالیانه

 

گامهای اساسی برای دریافت گواهینامه ISO22000:2005

گام 1. برگزاری جلسه اولیه درسطح مدیران ارشد و تصمیم گیرنده مجموعه جهت تعیین استراتژی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

گام 2. دانلود فرم درخواست خدمات ایزو و پرکردن فرم درخواست خدمات ایزو

گام 3. انعقاد قرارداد فیمابین مرکز سیستم کاران و شرکت درخواست کننده ایزو

گام 4. تنظیم و انجام امور مالی مرتبط باقرارداد منعقد شده باتفاهم فی مابین

گام 5. برگزاری جلسه توجیهی ISO22000 برای کارکنان شرکت درخواست کننده

گام 6. بررسی فرآیندها ، ساختار سازمانی و اصلاحات لازم درچارت سازمانی شرکت متقاضی

گام7.تهیه پکیج مستندات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و اطلاعات لازم متناسب باهرفرآیند توسط مرکز سیستم کاران

گام8. آماده سازی سازمان جهت ممیزی مستندات

گام 9. کارسازی هماهنگی و ممیزی جهت ثبت و صدور گواهینامه ISO22000:2005 توسط مرکز سیستم کاران

گام 10. اعطای گواهینامه ISO22000:2005

گام 11. جلسه نهایی جهت تعیین استراتژی نگهداری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و امورات ممیزی مراقبتی سالیانه

بامادرارتباط باشید...