متن استاندارد OHSAS18001:2007 ( متن فارسی استاندارد اوهسس 18001:2007 و متن انگلیسی استاندارد اوهسس 18001:2007 )

 

متن استاندارد OHSAS18001:2007 در4 بند تنظیم شده است. متن استاندارد OHSAS18001:2007 موضوع ایمنی و بهداشت شغلی رامطرح میکند. لازم بذکر است استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای موضوع ایمنی و بهداشت درحوزه انسانی رامطرح میکند یعنی خطرات ایمنی و بهداشتی درمحیط کارکه متوجه افراد میشود رامورد توجه قرار میدهد.

براساس متن استاندارد OHSAS18001:2007 بایست خطرات ایمنی و بهداشتی ناشی ازشرایط محیطی ، شغلی و فرایندی شناسایی و ارزیابی شده و برای رفع آنهااقدامات کنترلی تعریف شود. همچنین براساس متن استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای بایدالزامات قانونی ، سازمانی و کافرمایی درحوزه ایمنی و بهداشت مرتبط بانوع فعالیت سازمان شناسایی شده و تمامی مقررات درسازمان ، جاری شده و نیزبعنوان معیاری برای پایش درنظر گرفته شوند.

اصلیترین بنددر متن استاندارد OHSAS18001:2007 بند4 است. سه بند اول نوعی مقدمه محسوب میشوند و بند4 موضوع اصلی متن استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ( اوهسس 18001 ) است.

بند 4 در6 زیربند بشرح ذیل تنظیم شده است :

4- الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

   4-1- الزمات عمومی

   4-2- خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی

   4-3- طرح ریزی

     4-3-1- شناسایی خطر ، ارزیابی ریسک و تعیین کنترلها

     4-3-2- الزامات قانونی و سایر الزامات

     4-3-3- اهداف و برنامه ها

   4-4- اجرا و عملیات

      4-4-1- منابع ، وظایف ، مسئولیت ، پاسخگویی و اختیار

       4-4-2- صلاحیت ، آموزش و آگاهی

       4-4-3- ارتباطات ، مشارکت و مشاوره

       4-4-4- مستندسازی

       4-4-5- کنترل مستندات

       4-4-6- کنترل عملیات

       4-4-7- آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

   4-5- بررسی

       5-5-1- اندازه گیری و پایش عملکرد

       5-5-2- ارزیابی انطباق

       5-5-3- بررسی رویداد ، عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه

       5-5-4- کنترل سوابق

       5-5-5- ممیزی داخلی

4-6- بازنگری مدیریت

یکی اززیر بندهای اختصاصی متن استاندارد OHSAS18001 زیربند شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک و تعیین کنترلهاست. روشهای علمی بسیاری برای شناسایی انواع خطرات و همچنین ارزیابی ریسکهای ایمنی و بهداشت وجود داردامادر متن استاندارد OHSAS18001 بدانها اشاره نشده است. فقط ذکر شده یک روش اجرایی شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی وبهداشت با بررسی مناسبترین روش شناسایی و ارزیابی ریسکها باتوجه به ماهیت فرایند کاری بایست تدوین شود. دربند 4-3-1شناسایی خطر و ارزیابی ریسک و تعیین کنترلها همچنین فرایندها و موقعیتهایی که بایست خطرات آنها شناسایی و ارزیابی شود عنوان شده است.

یکی دیگر اززیر بندهای مهم درمتن استاندارد ohsas18001 زیربند 4-4-6 "کنترل عملیات" است. این بند درمورد کنترلهایی میباشدکه بایددرمورد فعالیتهای خطر زای شناسایی شده ، اعمال شود.

بدین منظور بهتر است برای تمامی فعالیتهای مرتبط باخطرات ، دستورالعملهای کنترلی تدوین شود. دستورالعملهایی نظیر دستورالعمل ایمنی در برق ، دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع ، ایمنی بالابر ، ایمنی در جوشکاری و برشکاری ، ایمنی در گود برداری و ... درزیر روش اجرایی کنترل عملیات، تعریف میشوند. همانطورکه ازعناوین این دستورالعملها پیداست این دستورالعملها فعالیتهای کنترلی و شیوه صحیح و ایمنی کار درمواردیکه ریسک بالا دارند رابیان میکند.

متن استاندارد ohsas18001:2007 توسط سازمان استاندارد انگلیس تدوین شده است امابه جهت اعتبارش درتمام دنیامورد استفاده است امابه زودی استانداردی بین المللی مبدل خواهد شد و iso 45001 نام خواهد گرفت.

 

لینک دانلود متن فارسی استاندارد OHSAS18001:2007و متن انگلیسی استاندارد اوهسس 18001:2007 درزیر آورده شده است.

 

متن فارسی استاندارد اوهسس 18001:2007 ( متن فارسی استاندارد OHSAS18001:2007 ) استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

متن انگلیسی استاندارد اوهسس 18001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد OHSAS18001:2007 ) استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت