متن استاندارد ISO9001:2015 ( متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2015 و متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2015 )

متن استاندارد ISO9001:2015 درده بند تعریف شده است. متن استاندارد ایزو 9001 درستپامبر 2015 برای پنجمین بار ویرایش شد. متن استاندارد ایزو 9001:2008 و ایزو 9001:2015 شباهتهای زیادی باهم دارند امابااین وجود تفاوتهایی نیزدارند. بایست توجه داشت تمامی ویرایشهای جدید استانداردهای ایزوبطور زیادی باهم شباهت دارند و تفاوتها دربخشهای جزیی یاتکمله هایی برای روشنتر شدن موضوع هربند است. اما آنچکه مسلم است هیچ ویرایشی ازاستانداردهای ایزو ISO تفاوت کلی باویرایش قبلی نخواهد داشت.

یکی ازتفاوتهای متن استاندارد ISO9001:2015 با ISO9001:2008 حذف بند انتخاب نماینده مدیریت است. درویرایش ایزو 9001:2008 صراحتا عنوان شده بودکه مدیریت ارشد بایست یک نفر ازاعضای سازمان راشاخصا بعنوان نماینده مدیریت انتخاب کند. مسئولیت نماینده مدیریت ایجاد ، استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت بود. امادر ویرایش 2015 متن استاندارد ISO 9001 صراحتا نامی ازنماینده مدیریت برده نشده است و مسئولیت اصلی مدیریت کیفیت درسازمان رامتوجه مدیریت ارشد کرده و عنوان شده تخصیص یک نفربعنوان نماینده مدیریت نیازنیست بلکه وظایف و مسئولیتها میتواند توسط مدیریت ارشد مابین کارکنان و اعضا تقسیم شود.

مورد دوم ازتفاوتهای اصلی متن استاندارد ISO9001:2015 و متن استاندارد ISO9001:2008 الزام نبودن مستند شدن تمامی روشهای اجرایی است. در استاندارد ایزو 9001:2008 شش روش اجرایی کنترل مستندات ، کنترل سوابق کیفی ، اقدامات اصلاحی ، اقدامات پیشگیرانه ، ممیزی داخلی و کنترل محصول نامنطبق الزام شده بود امادر متن استاندارد ایزو 9001:2015 الزامی برای مکتوب شدن تمامی مستندات نیست وبطور کلی ذکر شده کلیه اطلاعات مستند اعم ازمستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت ، اطلاعات مستند تعیین شده توسط سازمان که برای اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت لازم شمرده میشوند باید ایجاد ، بروز رسانی و کنترل شوند.

یکی دیگر ازتفاوتهای متن استاندارد ایزو  9001:2015 بامتن استاندارد ایزو 9001:2008 این میباشدکه وقتی دراستاندارد ISO 9001:2008 دربند 6 یعنی مدیریت منابع ودرزیر بند 6-4 صحبت ازمحیط کار میشد منظوراین بود سازمان بایدمحیط کار مناسب برای دستیابی به انطباق باالزامات محصول راتعیین نموده و مدیریت نماید و منظور ازمحیط کار تنها شرایط فیزیکی و محیطی شامل سرو صدا و رطوبت و روشنایی و آب و هوا بودامادر متن استاندارد ایزو 9001:2015 نگاه فراتری درمورد محیط کار شده است و نام بند محیط کاربه "محیط اجرای فرایندها " تغییر نام داده است و مفهوم کلیتر و عمیقتری ازمحیط کاررا ارائه میدهد و محیط اجرای مناسب فرایند هارا ترکیبی ازعوامل انسانی و فیزیکی مانند عوامل اجتماعی مثل محیطی بدون تبعیض ، آرام و بدون ناسازگاری و تضاد میداند همچنین محیطی که ازنظر عوامل روانی محیطی بدون استرس ، پیشگیری کننده ازخستگی ، حفاظت کننده ازنظر احساسی باشد همچنین دارای مطلوبیت عوامل فیزیکی ( دما ، گرما ، رطوبت ، نور ، جریان هوا ، پاکیزگی و صدا ) نیز باشد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمشاورین درزمینه استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 آماده خدمت رسانی درخصوص مشاوره استاندارد iso 9001:2015 و همچنین نحوه اخذ گواهینامه ایزو 9001:2015 آماده خدمت رسانی میباشد.

 

متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015 ) استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

متن انگلیسی استاندارد ایزو 9001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO9001:2015 ) استاندارد سیستم مدیریت کیفیت