متن استاندارد ISO22000:2005 ( متن فارسی استاندارد ایزو 22000:2005 و متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2005 )

 

متن استاندارد ISO22000:2005 در8 بند تنظیم شده است. متن استاندارد ISO22000:2005 موضوع ایمنی مواد و محصولات غذایی رامطرح میکند. هدف ازنگارش متن استاندارد ایزو 22000 کمک به ایمنی مواد غذایی است بنابراین استاندارد ISO22000:2005 الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را مطرح میکند.

براساس متن استاندارد ISO22000:2005 سازمان باید برنامه هایی راایجاد ، اجرا و نگهداری نماید تابوسیله آنها احتمال ورود مخاطرات محیط کاربه مواد غذایی و محصولات جلوگیری شود و آلودگی بیولوژیکی ، شیمیایی و فیزیکی محصولات و آلودگی منتقل شده ازمحصول آلوده کنترل شود.

استاندارد ایزو 22000 علاوه برفعالیتهای اساسی الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی که همانا شناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات است یکسری فعالیتهای لازم سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مانند کنترل مستندات ، کنترل سوابق ، لزوم ایجاد خط مشی ، مسئولیتها و اختیارات ، ارتباطات ، آمادگی واکنش درشرایط اضطراری ، بازنگری مدیریت و زیرساختهای لازم رابیان میکند.

طبق متن استاندارد ایزو 22000 بایست خطرات ایمنی مواد و محصولات غذایی ناشی ازنوع محصول ، نوع فرایند و تسهیلات فراوری بادرنظر داشتن مراحل قبلی و بعدی هرفرایند ، تجهیزات هرفرایند و شرایط محیطی شناسایی و ارزیابی شده و برای رفع آنها اقدامات کنترلی تعریف شود. همچنین براساس متن استاندارد الزامات ایمنی مواد غذایی بایدالزامات قانونی ، سازمانی و کارفرمایی درحوزه ایمنی مرتبط بانوع فعالیت سازمان شناسایی شده و تمامی مقررات درسازمان ، جاری شده و نیزبعنوان معیاری برای پایش درنظر گرفته شوند.

اصلیترین بنددر متن استاندارد ISO22000:2005 بند7 است. شش بند اول الزاماتی ازسیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی رابیان میداردکه بابسیاری ازسیستمهای مدیریتی دیگر مانند ایزو 9001 ، ایزو 14001 و OHSAS18001 یکسان است امابند7 موضوع اصلی متن استاندارد ایمنی مواد غذایی ( ایزو 22000 ) است.

بند 7 در10 زیربند بشرح ذیل تنظیم شده است :

7- طرح ریزی و تحقق محصولات ایمن

7-1كليات

7-2 برنامه هايپ يش نياز

7-3 مراحل مقدماتي براي توانائي تجزيه وتحليل خطر

7-3-1 كليات

7-3-2 گروه ایمني موادغذايي

7-3-3 مشخصات محصول

7-3-4 مصرف موردنظر

7-3-5 نمودارهاي جريان،مراحل فرآوري واقدامات كنترلي

7-4 تجزيه وتحليل خطر

7-4-1 كليات

7-4-2 شناسايي خطروتعيين سطوح قابل قبول

7-4-3 ارزيابي خطر

7-4-4 انتخاب وارزيابي اقدامات كنترلي

7-5 ايجادبرنامه هاي پيش نيازعملياتي ( PRPs)

7-6ايجاد طرح HACCP

7-6-1 طرح  HACCP

7-6-2 شناسايي نقاط كنترل بحراني ( CCPs)

7-6-3تعيين حدود بحراني براي نقاط كنترل بحراني

7-6-4 سيستم پايش نقاط كنترل بحراني

7-6-5 اقدامات لازم هنگام عدول ازحدود بحراني

7-8 طرحريزي تصديق

7-9 سيستم قابليت رديابي

7-10كنترل عدم انطباق

7-10-1اصلاحات

7-10-2 اقدامات اصلاحي

7-10-3 رفتار بامحصولات بالقوه ناايمن

7-10-4 بازپس گيري  

دربند 7 ، بند اصلی متن استاندارد ایزو 22000:2005 بیان میشود ابتدا مراحل مقدماتی برای شناسایی خطر مانند تعیین مشخصات و ویژگیهای محصول ، مواد خام و مواد تشکیل دهنده باید مکتوب و مستند شده و سپس نمودارهای جریان فرایند باد نظر داشتن مشخص کردن مراحلی که ریسک وقوع احتمالی خطر ، افزایش یاورود خطرات ایمنی رادارد طراحی شود و اقدامات کنترلی موجود ، شاخص های فرایند ، روشهای اجرایی و الزامات قانونی و برون سازمانی تشریح شوند.

سپس خطرات هرمرحله ازفرایند شناسایی شده و سپس مطابق روش ارزیابی ریسک براساس شدت و احتمال وقوع ارزیابی شوند. درمرحله بعد، براساس خطرات ارزیابی شده باید اقدامات کنترلی تعریف شود. باید توجه داشت درمرحله شناسایی خطر باید توسط گروه ایمنی مواد غذایی تشخیص داده شودکه نقطه کنترل بحرانی ( CCP ) هست یاخیر. اگرخطر شناسایی شده نقطه کنترل بحرانی CCP باشد اقدامات کنترلی باید طبق طرح HACCP ( آنالیز خطر نقاط کنترل بحرانی ) تعریف شوند و باقی خطرات ( غیراز CCP ) اقدامات کنترلی تحت عنوان برنامه های پیش نیاز تعریف شوند.

لینک دانلود متن فارسی استاندارد ISO22000:2005و متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2005 درزیر آورده شده است.

متن فارسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن فارسی استاندارد ISO22000:2005 ) استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن انگلیسی استاندارد ISO22000:2005 ) استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی