متن استاندارد ISO14001:2015 ( متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 و متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 )

 

متن استاندارد ISO14001:2015 مانند متن استاندارد ISO9001:2015 درده بند تعریف شده است. متن استاندارد ایزو 9001 درستپامبر 2015 برای سومین بار ویرایش شد. متن استاندارد ایزو 14001:2004 و ایزو 14001:2015 شباهتهای زیادی باهم دارند امابااین وجود تفاوتهایی نیزدارند. بایست توجه داشت تمامی ویرایشهای جدید استانداردهای ایزوبطور زیادی باهم شباهت دارند و تفاوتها دربخشهای جزیی یاتکمله هایی برای روشنتر شدن موضوع هربند است. اما آنچکه مسلم است هیچ ویرایشی ازاستانداردهای ایزو ISO تفاوت کلی باویرایش قبلی نخواهد داشت.

متن استانداردایزو 14001:2015هماهنگی و انطباق زیادی بابندهای متن استاندارد ایزو 9001:2015 دارد.

یکی ازتفاوتهای متن استاندارد ISO14001:2015 با ISO14001:2004 تغییر دربند انتخاب نماینده مدیریت است. درویرایش ایزو 14001:2004 صراحتا عنوان شده بودکه مدیریت ارشد بایست یک نفر ازاعضای سازمان راشاخصا بعنوان نماینده مدیریت انتخاب کند. مسئولیت نماینده مدیریت ایجاد ، استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت زیست محیطی و گزارش دهی به مدیریت ارشد درمورد عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی بود. امادر ویرایش 2015 متن استاندارد ISO 14001 عنوان شده نقشها و مسئولیتهای خاص شناسایی شده مرتبط باسیستم مدیریت زیست محیطی بایدبه یک شخص که گاهی اوقات نماینده مدیریت نامیده میشود واگذار شودیا بین چند نفر تقسیم شود ویابه عضوی ازمدیریت ارشد واگذار شود.

مورد دوم ازتفاوتهای اصلی متن استاندارد ISO9001:2015 و متن استاندارد ISO9001:2008 الزام نبودن مستند شدن تمامی روشهای اجرایی است. دراستاندارد ایزو 14001:2004 روشهایی مثل کنترل مستندات ، کنترل سوابق ، ممیزی داخلی ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ، شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی ، ارتباطات و مشاوره ، دستورالعملهای کنترل عملیات ، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری و پایش عملکرد زیست محیطی الزام شده بود امادر متن استاندارد ایزو 14001:2015 ، الزامی برای مکتوب شدن تمامی مستندات نیست وبطور کلی ذکر شده کلیه اطلاعات مستند اعم ازمستندات مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی ، اطلاعات مستند تعیین شده توسط سازمان که برای اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی لازم شمرده میشوند باید ایجاد ، بروز رسانی و کنترل شوند.

یکی دیگر ازتفاوتهای متن استاندارد ایزو  14001:2015 بامتن استاندارد ایزو 14001:2004 تغییر درعنوان بند الزامات قانونی و سایر الزامات است درمتن استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2015 این بندبه "تعهدات به تطابق " تغییر نام داده است.

ازمواردیکه درمتن استاندارد ISO14001:2015 اضافه شده بند 4 و فضای سازمان است. بدین معناکه سازمان باید تمامی عوامل داخلی یعنی نقاط ضعف و قوت خود وعوامل خارجی یعنی تهدیدها و فرصتها راکه برتوانایی سازمان دردستیبابی به سستم مدیریت زیست محیطی تاثیر گذار است راتعیین نماید. همچنین سازمان باید تمامی طرفهای ذی نفع مرتبط باسیستم مدیریت زیست محیطی راشناسایی نموده و نیازها وانتظارات آنها رانیز درک نماید.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمشاورین درزمینه استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2015 آماده خدمت رسانی درخصوص مشاوره استاندارد ISO14001:2015 و همچنین نحوه اخذ گواهینامه ایزو 14001:2015 آماده خدمت رسانی میباشد.

بامادرارتباط باشید ...

 

متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2015 ) استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO14001:2015 ) استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی