متن استاندارد سیستم مدیریت HSE

متن استاتدارد سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست ( HSE ) توسط انجمن E&P یعنی انجمن بین المللی شرکتهای نفت و گاز تدوین شد. درابتدا هدف ازتدوین استاندارد HSE توسط انجمن E&P نگرانی ازپیامد فعالیتهای تولید و اکتشاف نفت و گاز و همینطور اهمیت جنبه های ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی حاصل ازفعالیتهای نفتی و گازی بودو همین اهمیت موضوعات مرتبط بابهداشت ،ایمنی و محیط زیست ( HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT =HSE ) اعضای انجمن رابرآن داشت تابایک توافق همه جانبه مدلی بین المللی راجهت پیروی تمام شرکتهای نفت و گاز تدوین کنند. مدل HSEMS دراصل بانام " راهنمایی برای توسعه و استقرار سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست " برای کمک به توسعه و استقرار HSEMS درعملیات تولید و اکتشاف پایه ریزی شد. امامدل HSEMS بدلیل انعطاف پذیری بالا و عمومی بودنش برای تمامی صنایع حتی پیمانکاران ، شرکتهای تولیدی ، خدماتی و ... نیز کاربرد دارد و بسیاری ازسازمانها درسراسر دنیا HSEMS راپیاده سازی کرده اند.

HSEMS درحقیقت یک مدل جامع جهت استقرار و توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست است اماهنوز استاندارد نشده است یعنی توسط سازمان بین المللی استانداردسازی یعنی ایزو ISO استاندارد نشده امامتن مدل HSE-MS کاملا برگرفته ازمتن استاندارد سیستم کیفیت ISO9001 ، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 و استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 است ودر حقیقت ترکیبی ازسه استاندارد 9001، 18001و 14001 است.

متن مدل HSEMS یادراصطلاح عامه استاندارد HSE در 7 بند تنظیم شده است.

1   رهبری و تعهد

2  خط مشی و اهداف استراتژیک

سازماندهی ، منابع و مستند سازی

4   ارزیابی و مدیریت ریسک

5   طرح ریزی

  اجرا و پایش

7    ممیزی و بازنگری

درقسمت رهبری و تعهد ، تعهدات تمام سطوح سازمان و فرهنگ لازم برای دستیابی سیستم مدیریت HSE بیان میشود. دربند خط مشی و اهداف استراتژیک اصول کار و چشم انداز سازمان درخصوص سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و هدف ازبرقراری سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست عنوان میشود و تمامی برنامه هایی که بابت رسیدن اهداف HSE تعیین شده نیاز است برقرار میشود ودر لایه های زیرین سازمان تسری مییابد. دربند سازمان ، منابع و مستند سازی عنوان میشود منابع مورد نیاز سیستم مدیریت HSE بایست تعیین شود. بند بعدی بند ارزیابی و مدیریت ریسک است. دربخش ارزیابی و مدیریت ریسک بیان میشود کلیه فعالیتهای سازمان باید شناسایی ، ارزیابی و کنترل شوند. دربخش طرح ریزی فعالیتهای سازمان اقدامات کاهش ریسک ( دربند ارزیابی و مدیریت ریسک انتخاب شده اند ) طرح ریزی برای عملیات موجود ، مدیریت تغییر و اقدامات لازم درشرایط اضطراری شرح داده میشود.

دربند اجرا و پایش نحوه اجرا و پایش فعالیتها و اعمال اقدامات اصلاحی سیستم مدیریت HSE توضیح داده میشود.

دربند آخر یعنی ممیزی و بازنگری اثر بخشی عملکرد سیستم مدیریت HSE پیاده سازی شده سنجیده میشود.

 

متن فارسی استاندارد اچ اس ای ام اس ( متن فارسی استاندارد مدل HSE-MS ) استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

متن انگلیسی استاندارد اچ اس ای ام اس ( متن انگلیسی استاندارد مدل HSE-MS ) استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست