متن استاندارد ISO10002:2014 ( متن فارسی استاندارد ایزو 10002:2014 و متن انگلیسی استاندارد ایزو 10002:2014 )  

متن استاندارد ISO10002:2014 مانند متن استاندارد ISO10002:2004 درهشت بند تعریف شده است. متن استاندارد ایزو 10002 درسال 2014 برای دومین بار ویرایش شد. متن استاندارد ایزو 10002:2004 و ایزو 10002:2014 شباهتهای زیادی باهم دارند امابااین وجود تفاوتهایی نیزدارند. بایست توجه داشت تمامی ویرایشهای جدید استانداردهای ایزوبطور زیادی باهم شباهت دارند و تفاوتها دربخشهای جزیی یاتکمله هایی برای روشنتر شدن موضوع هربند است. اما آنچکه مسلم است هیچ ویرایشی ازاستانداردهای ایزو ISO تفاوت کلی باویرایش قبلی نخواهد داشت.

متن استاندارد ایزو 10002:2014هماهنگی و انطباق زیادی بابندهای متن استاندارد ایزو 10002:2004دارد و تقاوت عمده بین متن استاندارد ایزو 10002:2014 و ویرایش قبلی وجود ندارد امایکی ازاندک تفاوتهای استاندارد ایزو 10002 ویرایش 2014 باویرایش 2004:

درویرایش 2004 استاندارد 10002 ارتباطی با ایزو 10001 ( سیستم ارتباط با مشتریان ) وجود نداشت امادر استاندارد ایزو 10002:2014 این ارتباط با ISO 10001 و ISO10003 و ISO10004 ایجاد شده است.

دراستاندارد ایزو 10002:2014 عبارت " این استاندارد بین المللی برای مقاصد صدور گواهینامه و اهداف قراردادی درنظر گرفته نشده است " ازویرایش قبلی یعنی ایزو 10002:2004   حذف شده است.

بعبارتی ISO 10002:2014 قابلیت صدور گواهینامه دارد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمشاورین درزمینه استاندارد ایزو 10002 ویرایش 2014 آماده خدمت رسانی درخصوص مشاوره استاندارد ISO10002:2014 و همچنین نحوه اخذ گواهینامه ایزو 10002:2014 آماده خدمت رسانی میباشد.

بامادرارتباط باشید ...

متن فارسی استاندارد ایزو 10002:2014 ( متن فارسی استاندارد ISO10002:2014 ) استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

متن انگلیسی استاندارد ایزو 10002:2014 ( متن انگلیسی استاندارد ISO10002:2014 ) استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان