گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی 

 

گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی یاگواهینامه صلاحیت اداره کاریا مجوز اداره کار همگی نام گواهینامه ای میباشدکه اداره کار هراستان بابت تایید صلاحیت یک شرکت باموضوعات خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی اعطا مینماید.

جهت دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت اداره کار موضوع فعالیت یک شرکت براساس اساسنامه باید تنها خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی باشد یعنی باموضوعات : تهیه و توزیع غذا ، چاپ و تکثیر امور فنی ، تاسیسات برودتی و حرارتی ، فنی و مهندسی ، امور رستوران و بوفه ، خدمات عمومی ( تعمیر و نگهداری ، نگهبانی و حفاظتی ) ، سرویسهای ایاب و ذهاب ، خدمات فضای سبز

یعنی مجوز اداره کار تنها دراین رشته ها صادر میشود. مدت زمان لازم برای دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی ومهندسی اصولا 2 تا 4 میباشد و گواهینامه تعیین صلاحیت اداره کار 3 سال باشرط تمدید سالیانه اعتبار دارد.

داشتن چند اصل و شرط برای دریافت مجوز اداره کار لازم و ضروری میباشدکه تنهابا داشتن این شرایط میتوان ثبت نام برای شروع کار دریافت گواهی نامه تعیین صلاحیت اداره کاررا انجام داد. یکی ازشرایط اساسی داشتن و وجود یک دفتر مرکزی و داشتن کد بیمه تامین اجتماعی صرفا مخصوص دفتر مرکزی و لیست بیمه مرتبط میباشد. باید توجه داشت این لیست بیمه باید اختصاصی دفتر مرکزی باشد و داشتن لیست بیمه پروژه و کد کارگاه کفایت نمیکند . مورد دوم شرط تحصیلات مدیر عامل یارئیس هیئت مدیره است. تحصیلات مدیر عامل یارئیس هیئت مدیره باید دیپلم وبالاتر باشد. مورد سوم داشتن اظهار نامه مالیاتی وبه تبع آن داشتن کد اقتصادی است. مورد چهارم و شاید مهم ترین شرطیکه بسیاری ازشرکتها رادرگیر میکند بحث تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل است. طرح طبقه بندی مشاغل برای شرکتهایی لازم میباشدکه مجموع لیست نفرات بیمه دفتر مرکزی و پروژه آنها بیشتراز ده نفر میباشد. طرح طبقه بندی مشاغل ،گروه بندی مشاغل موجود دریک شرکت و دسته بندی افراد براساس مشاغل ، سطح تحصیلات ، سابقه کاری ، وضعیت تاهل ، وضعیت جغرافیایی پروژه است. بادر نظر گرفتن این فاکتورها باید یک لیست بیمه براساس طرح طبقه بندی مشاغل و عددهای حقوقی تعریف شده طبق قرارداد وبر اساس همین عنوانهای شغلی استاندارد شده و همین اعداد حقوقی تعریف شده ، رد شود اماقبل ازآن باید طرح طبقه بندی مشاغل تعریف شده توسط شرکت تحویل اداره کار محل پروژه شودو تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل ازاداره کار گرفته شود. این تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل یکی ازمدارک لازم برای ثبت نام آنلاین درسامانه اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی است. لیست تمامی مدارک لازم برای ثبت نام گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی بشرح ذیل است :

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صلاحیت پیمانکاری اداره کار

اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس و آگهی تاسیس و شرکت نامه یااظهارنامه ثبت شرکت (کپی برابر اصل محضری)

آگهی آخرین تغییرات آدرس ، هیئت مدیره یاموضوع درصورت وجود (کپی برابر اصل محضری)

روزنامه های رسمی تغییرات آدرس، هیئت مدیره یاموضوع درصورت وجود (کپی برابر اصل محضری)

شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیر عامل (کپی برابر اصل محضری)

شناسنامه و کارت ملی و اعضای هیئت مدیره (کپی برابر اصل محضری)

اجاره نامه یاسند مالکیت (در صورت اجاره ای بودن ملک اجاره نامه باید دارای کد رهگیری باشد.) (کپی برابر اصل محضری)

تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل ازوزارت کار برای پرسنل بالای 10 نفر ( بابت پرسنل دفتر مرکزی و پیمان)

لیست بیمه پرسنل دفتر مرکزی و پیمانها (آخرین ماه درخواست صلاحیت اداره کار)

برگه پرداختی و فیش واریزی بیمه پرسنل دفتر مرکزی و پیمانها

تاییدیه بانک درمورد حقوق پرسنل دفترمرکزی و پیمانها

اظهارنامه مالیاتی سال قبل

صلاحیت اداره کار قبلی (درصورت وجود)

کروکی دفتر مرکزی

پس ازتکمیل ثبت نام ، پرونده برای کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی ومهندسی ارسال میشود. مراحل بعدی اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اداره کار، آموزش کارفرمایی و بازرسی ازدفتر مرکزی میباشد.آموزش کارفرمایی تنها مخصوص مدیر عامل یارئیس هیئت مدیره است. پس ازطی تمامی مراحل ذکر شده ، پرونده درکمیسیون اداره کار استان بررسی شده ودرصورت تایید، گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی ومهندسی صادر میشود.
گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری اداره کار یامجوز اداره کاراز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت است. یکی ازمدارک لازمه برای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران همین مجوز اداره کاریا صلاحیت پیمانکاری اداره کار است یعنی بدون داشتن مدرک مجوز اداره کار نمیتوان بابت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کرد. البته برای گرفتن تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران علاوه برگواهی نامه تایید صلاحیت اداره کار میتوان ازگواهینامه صلاحیت پیمانکاری یاگریدکه ازسوی سازمان برنامه و بودجه صادر میشودنیز استفاده کرد. همینطور پروانه بهره برداری نیزبرای گرفتن گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی قابل قبول است.

بامادرارتباط باشید ...