گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهينامه-تاييد-صلاحيت-ايمني-پيمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهینامه ای جهت تایید صلاحیت یک پیمانکاراز لحاظ میزان رعایت ایمنی درمحیط کاریست. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یاگواهی نامه تعیین صلاحیت ایمنی دربسیاری ازمواردبا گواهینامه hse اشتباه گرفته میشود امااین گواهینامه بر خلاف گواهینامه hseکه مراجع صدور آن cb هایا certification body هاهستند، تنهااز سوی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی صادر میشود وتنها متولی صدور گواهینامه ایمنی پیمانکاران همین اداره کار است. بحث گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بعلت گسترده بودن حیطه کاری وزارتخانه به ادارات کار استانها سپرده شده است. درشهرهای بزرگ مانند تهران نیز باز بعلت حجم کار بالای ادارات کار شرق ، غرب و جنوب و شمال استان تهران بحث تشکیل پرونده درانجمنهای صنفی پیگری میشود. امادراستانهای کوچکتر تشکیل پرونده جهت صدور گواهی نامه تعیین صلاحیت ایمنی ازطریق ادارات کار همان استان پیگیری میشود.

موضوع گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران موضوع جدیدی میباشد و تقریبادو سالی میباشدکه مورد توجه قرار گرفته و درمناقصات و قراردادها نیز تمامی پیمانکاران ملزم به دریافت و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی شده اند. لذا موضوع دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی درصدر موضوعات مهم شرکتها برای شرکت درمناقصات تبدیل شده است. درشروع کار تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایدبه این مهم توجه داشت یکی ازمهم ترین مدارک لازمه برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری یاهمان گرید و یاتعیین صلاحیت اداره کار یاهمان مجوز اداره کار است.

مرجع صدور گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری یاگرید سازمان برنامه و بودجه است .گرید مخصوص شرکتهای پیمانکاری ، مشاوران و انفورماتیک است و تعیین صلاحیت اداره کار مخصوص شرکتهای پشتیبانی ، خدماتی و فنی و مهندسی است. یعنی شرکتهایی که حوزه فعالیت های آنان براساس اساسنامه پشتیبانی ، خدماتی و فنی و مهندسی است، باید برای گرفتن تعیین صلاحیت اداره کار اقدام نموده و شرکتهای پیمانکاری ، مشاور و انفورماتیک بایست برای دریافت گرید اقدام کنند.

پس ازدریافت گریدیا تعیین صلاحیت پیمانکاری اداره کار ، تازه میتوان برای اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمود. برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، داشتن پروژه اجرایی و درحال اجرا الزامیست و برای اینکه تمام پروژه ها معرفی شوند ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز الزامی است. درصورتیکه پیمانکار پروژه درحال اجرا نداشته باشد میتواند ازوزارت کار یک نامه مبنی برانجام مقدمات تشکیل پرونده تایید صلاحیت دریافت نماید این نامه دوماه اعتبار خواهد داشت و پیمانکار دراین دوماه فرصت دارد تاحداقل یک پروژه به اداره کار معرفی نماید تاادامه روند تشکیل پرونده کامل شود. درصورت داشتن پروژه اجرایی بعداز ثبت نام آنلاین و فیزیکی باید مدیر عامل یایکی ازاعضای هیئت مدیره آموزش کارفرمایی راگذرانده و همچنین تمامی کارگرانی که درپروژه های مشغول بکار مطابق لیست بیمه معرفی شده اند باید آموزش کارگری بگذرانند. بعداز آموزشها پرونده فیزیکی برای بازرسی ارسال میگردد.

در صورتیکه بازرس ، پروژه رااز لحاظ ایمنی تایید نماید ، گزارش خودرا برای اداره کار ارسال میکند. این پرونده بازرسی شده درکمیسیون ،دراداره کار بررسی شده و درصورت تایید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی صادر میگردد.