گرید پیمانکاری

 

گرید پیمانکاری یا گواهی صلاحیت پیمانکاری یا رتبه پیمانکاری تاییدیه میباشدکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای شرکتهای پیمانکاری درنظر گرفته است. گرید پیمانکاری اعتباریست برای شرکتها تادر مناقصات ، اعتبار شرکتها ازلحاظ توان مالی ، تخصصی و کاری درمقایسه با یکدیگر مشخص شود.

رتبه پیمانکاری از رتبه پنج شروع شده و تارتبه یک ادامه مییابد. درکل گرید پیمانکاری و رتبه اعطا شده نوعی رتبه بندی و ارزش گذاری شرکتهای پیمانکاری ازلحاظ توان مالی ، تجربه کاری و میزان تخصص و دانش پرسنل است. گرید پیمانکاری در 11 رشته آب ، نیرو ، نفت و گاز ، راه و ترابری ، صنعت و معدن ، ساختمان و ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات ، کاوشهای زمینی ، ارتباطات ، کشاورزی ، مرمت آثار باستانی به پیمانکاران اعطا میشود. موضوع اساسنامه شرکت تعیین کننده رشته ای خواهد بودکه شرکت میتواند درآن گرید پیمانکاری دریافت کند.

مدت اعتبار گواهینامه های تعیین صلاحیت پیمانکاری یاهمان رتبه پیمانکاری 4 سال میباشد ودر پایان مدت زمان 4 ساله برای حفظ اعتبار گرید پیمانکاری بایست تمدید صورت گیرد. شرایط جدید شرکت درمدت زمان این 4 سال ازلحاظ توان تخصصی و دانش ، توان مالی براساس اظهار نامه مالیاتی و توان کاری براساس قراردادهای انجام شده ودر حال اجرا تعیین کننده میزان رتبه پیمانکاری خواهد بود و ممکن است درجه اعتباری شرکتی را ارتقا یاتنزل دهد یاحفظ جایگاه قبلی رادر پی داشته باشد.

ثبت نام و پیگیری کلیه مراحل انجام شده ودر حال اجرا جهت دریافت رتبه پیمانکاری درسامانه ساجات به آدرس sajat.mporg.ir انجام میشود. پرونده های پیمانکاران جهت دریافت رتبه پیمانکاری 3 و 4 و 5 درسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان محل ثبت شرکت و رتبه های 1و 2 درسازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکزی کل کشور بررسی میشود. شرکتها برای اولین بار بایست برای دریافت رتبه 5 پیمانکاری اقدام نمایند. برای اولین بار شرکتهای پیمانکاری میتوانند تنهادو رتبه 5 دردورشته دریافت نمایند اما استثنائا دریافت سه رتبه 5 همزمان درسه رشته تنها برای رشته های ساختمان و ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات و مرمت آثار باستانی امکان پذیر است.