گرید انفورماتیک

 

گرید انفورماتیک تنهابه شرکتهای انفورماتیکی باموضوع اساسنامه مرتبط باانفورماتیک اعطا میشود. باید توجه داشت موضوع اساسنامه صرفا باید انفورماتیک باشد و فاقد هرگونه موضوع غیر مرتبط باانفورماتیک باشد لازم بذکر است وجود موضوعات فن آوری اطلاعات ( IT ) ، الکترونیک ، مخابرات و ارتباطات نیزدر راستای موضوعات انفورماتیک بشمار میرود اما برق و الکتریک دررده گرید انفورماتیک قرار نمیگیرد. شرکتهایی که برای دریافت گرید انفورماتیک مشکل موضوع اساسنامه دارند یعنی ممکن است یکی دوعبارت غیر انفورماتیکی دراساسنامه خود داشته باشند باید موضوع اسنامه راتغییر داده و عبارات غیر انفورماتیک راحذف نموده تابتوانند برای دریافت گرید انفورماتیک اقدام نمایند. شرایط دریافت گرید انفورماتیک متفاوت ازشرایط دریافت گرید پیمانکاریست.

مدت زمان اعتبار گواهی نامه های تعیین صلاحیت انفورماتیک یکساله است و گرید انفورماتیک به شرط تمدید هرساله قابل استفاده شرکتهای انفورماتیکی خواهد بود.

کلیه شرکتهای انفورماتیکی برای دریافت گرید انفورماتیک برای اولین بار باشرط داشتن حداقل شرایط میتوانند دو رتبه 7 دردو رشته دریافت نمایند ودر سال مالیاتی باارائه اظهار نامه مالیاتی رتبه انفورماتیک خودرا ارتقا دهند. رتبه انفورماتیک درپنج رشته و 15 رسته به شرکتهای انفورماتیکی تعلق میگیرد لازم بذکر است رتبه دررشته ها اعطا میگردد.

گرید انفورماتیک تخصصی بوده و هرشرکت اعطای رتبه قادربه انجام آن نیست و یک کار تخصصی است. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن کارشناسان مجرب درزمینه رتبه انفورماتیک آماده ارائه هرگونه مشاوره و اخذ رتبه انفورماتیک خواهد بود .
بامادرارتباط باشید..