گواهینامه ایزو برای هتل ها و رستوران ها و فست فودها

 

بخشی ازخاطره خوش سفر ، سکونت دریک هتل یاهتل آپارتمان و دریافت خدمات باکیفیت و صرف عذایی لذیذ و خوشمزه است حتی بسیاری ازایرانیان بخشی ازلذت یک گردش کوتاه مدت خودراباصرف یک غذای عالی دریک رستوران همراه میکنند. طبعا مدیریت باکیفیت خدمات موضوعی میباشدکه تامدتها درخاطر افراد باقی خواهد ماند و رضایت خاطر آنهارا موجب خواهد شد. وهمچنین دریافت نکردن خدمات مورد دلخواه مشتریان نیزآن هم موضوعی خواهد شدکه رقبت مراجعه مجددبه آن هتل و رستوران راازوی خواهد گرفت. لذا ارائه خدمات باکیفت درمدت زمان گاها کوتاه حضور مشتری درهتل یارستوران میتواند گاه به خاطره ای شیرین و بعضا تلخ تبدیل شود. لذا یکی ازدغدغه های اصلی مدیران مدیران هتلها و رستورانها و فست فودها بهبود مستمر و مداوم کیفیت خدمات و غذاهای مورد ارائه است. استانداردهای ایزو همان روشی میباشدکه مدیران هتلها و رستورانها بدنبال آن هستند.

درزیر تعدادی ازاستانداردهای مناسب بکارگیری در هتل ها و رستوران نام برده شده اند:

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

استاندارد ISO22000:2005 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی )

استاندارد ) HSE-MS استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست )

استاندارد ISO 10002:2014 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفت - راهنمایی برای رسیدگی به شکایات مشتریان )

استاندارد ISO 10003:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – راهنمایی برای حل اختلافات خارجی در سازمان ها )

استاندارد ISO10004:2012 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – راهنمایی برای سنجش رضایت مشتریان )

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام ازاستانداردهای ایزو مذکور آورده شده است.

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور و پیاده سازی استانداردهای ایزو رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

 

گواهینامه ISO9001:2015 : مهمترین گواهینامه ایزو برای هتلها و رستورانها و داشتن گواهینامه iso9001 است. رمز موفقیت و جذب مشتری درهتلها و رستورانها ارائه خدمات و غذای باکیفیت است. پیاده سازی استاندارد ISO 9001 و دریافت گواهینامه ایزو 9001 برای هتلها و رستورانها همان راهی میباشدکه به ارائه خدمات باکیفیت میانجامد. استاندارد ایزو 9001:2015 باتمرکز بررهبری متعهد ، شناسایی تامین کنندگان برتر ، بهترین روش پخت و ارائه خدمت ، روش خرید صحیح و آماده سازی زیر ساختهای مناسب ، کیفیت خدمات و غذاها راتامین میکند.

 

گواهینامه ISO22000:2005 : بخشی ازخدمات مورد ارائه هتلها و اصل خدمات رستورانها و فست فودها طبخ و سرو مواد غذایی است . طبعا برای اطمینان ازسلامت و ایمنی غذای پخته شده بایداز موادغذایی اولیه ای استفاده کردکه دارای گواهینامه ISO22000 باشند و بدین ترتیب سلامت وایمنی آنها قبلا تایید شده باشد اما مراحل پخت و فراوری نیزبایدتحت کنترل کنترل و مدیریت ایمنی باشندبه همین جهت دریافت گواهینامه ISO22000 برای هتلها و رستورانها نیز لازم و ضروری است.

 

گواهینامه HSE-MS : بحث بهداشت ، سلامت غذاها باداشتن ISO22000 تامین میشود اما بخشی ازکار ، بهداشت و ایمنی فرایند و بهداشت خود کارکنان است. درصنعت هتلداری و رستوران داری سلامت وبهداشت افرادیکه مستقیما باغذا و طبخ آن سرو وکار دارند بسیار مهم است. این مهم باپیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS محقق میگردد. پیاده سازی سیستم مدیریت و بهداشت و محیط زیست و دریافت گواهینامه HSE-MS درهتلها و رستورانها باامر آموزش ، آماده سازی زیر ساخت مناسب ،خرید اصولی تامین میشود.

 

گواهینامه ISO10002:2014 : وصول شکایت درمورد خدمات مورد ارائه درهتلها و رستورانها ممکن است بهای سنگینی مثل ازدست دادن مشتری برای همیشه رادرپی داشته باشدبه همین جهت بایدتمامی تلاش کارکنان و مدیران هتلها و رستورانها براین باشدکه خاطره خوشایندی رابرای مشتریان برجا بگذارند. اماوجود شکایت ممکن است امری اجتناب ناپذیر باشد. مدیریت صحیح شکایات دریافتی مطابق استانداردISO10002:2014 و پیگیری آن تارفع علل و ریشه شکایت روشی برای بهبود مستمر خدمات هتلها و رستورانها محسوب میشود.

 

گواهینامهISO10003:2007 : گاها اگراختلافات و شکایات مشتریان درداخل هتل یا رستوران حل نشود وبه طرف سومی نیاز باشد آنگاه ISO10003:2007 باارائه راهکارهای خودبه مجموعه کمک خواهد کرد.

 

گواهینامهISO10004:2012 :ISO10004:2012  سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان نام دارد. پیاده سازی ایزو 10004 و سیستم سنجش رضایت مشتریان میتواند عاملی باشدکه مشتریان ، بار دیگر تجربه خوشایند صرف یک غذای عالی رابه مجموعه بسپارند و حتی دوستان و آشنایان خودرا ترغیب کنند.

 

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو و مشاوره پیاده سازی استاندارد های ایزو ویژه هتلها و رستورانها میباشد.

بامادرارتباط باشید...