گواهینامه ایزو برای مراکز درمانی و بیمارستانها

تمامی بخشهای موجود دریک سازمان ، دربیمارستانها و مراکز درمانی نیزوجود دارد. قطعا باوجود طیف گسترده ای ازمراجعه کنندگان دربیمارستانهاو مراکز درمانی وجود سیاست گذاری ، برنامه ریزی و اجرا و کنترل مناسب براساس استانداردهای درمانی لازم و ضروری میباشد. درسالهای اخیر بحث اعتباربخشی بیمارستانی و مراکز درمانی و رتبه بندی بیمارستانها براساس استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی مطرح شده است. یکی ازفاکتورهای بهبودی بیمار علاوه برداشتن پزشکی حاذق ، قرارگرفتن دریک محیط کاملا ایمن بیمارستانی و دریافت خدمات باکیفیت ازکادر درمانی است. بااجرایی شدن دستورالعملهای ارزشیابی و اعتبار بخشی بیمارستانهای کشورکه همسویی بسیاری بااستانداردهای ایزو ISO دارد رشد چشمگیری رادرفراهم شدن شرایط ایمنی بیمار و ارتقا کیفیت خدمات ، شاهد بوده ایم. ازآنجاکه دستورالعمل یااستاندارد اعتبار بخشی بیمارستانی درایران همسویی بسیاری بااستانداردهای ایزو علی الخصوص استاندارد ISO9001:2015 ، استاندارد OHSAS18001:2007 ، استاندارد ISO14001:1015 و HSE-MS دارد ، پس میتوان گفت بیمارستانها و مراکز درمانی دارای گواهینامه ایزو ISO ،براحتی میتواننند گواهینامه اعتبار بخشی بیمارستانی رانیز دریافت نمایند.

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

استاندارد ISO14001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی )

استاندارد OHSAS18001:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت )

استاندارد ) HSE-MS استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست )

استاندارد ISO 10002:2014 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفت - راهنمایی برای رسیدگی به شکایات مشتریان )

استاندارد ISO 10003:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – راهنمایی برای حل اختلافات خارجی در سازمان ها )

استاندارد ISO10004:2012 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – راهنمایی برای سنجش رضایت مشتریان )

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام استانداردهای ایزو مذکور آورده شده است.

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور و پیاده سازی استانداردهای ایزو رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

 

گواهینامه ISO9001:2015 :ساختار سازی ، نظامند بودن ، هدفدار بودن تارسیدن به کیفیت مطلوب خدمات مورد ارائه درمراکز درمانی بسیار مهم است.تعیین خط مشی ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، هدف گذاری ، ساختار سازی و توانمندی منابع انسانی همه مباحثی هستندکه دراستاندارد ISO 9001:2015 مطرح میباشند . برطبق همین اصول ،بندهای استاندارد اعتبار بخشی بیمارستان نیز پایه گذاری و شرح داده شده است. براساس استاندارد ایزو 9001:2015 و همچنین استاندارد اعتبار بخشی بیمارستان درایران بایدوظایف تخصصی پرسنل هربخش بیمارستان مشخص شده و براساس خط و مشی و رسالت بیمارستان و اهداف بخش ،انجام یکسری وظایف خاص رادر دستور کار خودقرار دهند .اینها و بسیاری مسائل دیگردر استاندارد ISO9001:2015 آموزش داده شده است.

 

گواهینامه OHSAS 18001:2007 : ماهیت ریسک پذیری و خطرزا بودن فرایند های بیمارستانی میطلبد تاروشی جهت شناسایی ، کنترل و کاهش ریسکها دراین صنعت بکار گرفته شود. استاندارد OHSAS18001:2007 همان روشی میباشدکه تمامی ریسکها راشناسایی ، کنترل و کاهش میدهد و ریسکها رامدیریت میکند.

 

گواهینامه ISO14001 : 2015 : سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 درراستای هدف خودکه همانا ارائه رویکردی سیستماتیک جهت حفاظت ازمحیط زیست میباشد باکنترل و اعمال نظر درتمامی فرایندها، ازتامین مواداولیه دارویی و تجهیزات پزشکی گرفته تاانجام فرایندهای درمانی ، تمامی ریسکها و جنبه های زیست محیطی یعنی فعالیتهای آسیب زننده محیط زیست را شناسایی کرده ، ارزیابی و کنترل مینماید.

 

گواهینامه HSE-MS : خطرات و پتانسیل خطرزایی دربیمارستانها و مراکز درمانی برای پرسنل و بیماران بسیار زیاد است واین خطرات بادرنظرگرفتن فرایند درحال اجرا درهر بخش بیمارستان ، متفاوت میباشد. آنچه مهم است مدیریت، حذف و کنترل خطرات است. سیستم مدیریت HSE همان سیستم مدیریت مسائل ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی است و دردورن خود مسائلی مانند شناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات ، آمادگی وواکنش در شرایط اضطراری ، مدیریت دفع پسماند ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، ایمنی وآتش نشانی ، زیرساختهاکه دربیمارستانها بسیار مهم و ضروری است تشریح میکند.

 

گواهینامه iso10002:2014 : استاندارد ISO 10002:2014 استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان است. پیاده سازی استاندارد ایزو 10002 و دریافت گواهینامه ISO10002:2014 برای مراکز درمانی و بیمارستانی بسیار اهمیت دارد چراکه دراستاندارد اعتبار بخشی بیمارستانی نیزبر سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان تاکید شده است.بطوریکه دردستورالعمل اعتبار بخشی بیمارستان درایران عنوان شده است فرایند اعلام شکایات یاپیشنهادات بایدباذکر نام صاحبان فرایند درمحلی قابل رویت نصب شود وبه بیماران یااعلام کننده شکایت بایداطمینان داده شودتا بدون ترس ازمجازات یااخلال دربوجود آمدن کیفیت دریافت خدمات ، شکایت خودرا مطرح نماید. استاندارد ایزو 10002 شیوه نظامند مدیریت و کنترل پیگیری تارفع علل شکایت رابیان میکند. تاکید استاندارد اعتبار بخشی بیمارستانی برپیاده سازی استاندارد ایزو 10002 ،دلیلی بردریافت گواهینامه ISO 10002:2014 است.

 

گواهینامه ISO10003:2007 : زمانیکه شکایات درداخل بیمارستان و باحل و فصل طرفین دعوی قابل حل نباشد ، راه حلهای استاندارد ایزو 10003:2007کارساز خواهد بود.

 

گواهینامه ISO10004:2012 : استاندارد ISO10004:2012 استاندارد سنجش رضایت مشتریان است. طبق استاندارد اعتبار بخشی بیمارستانی سنجش رضایت گیرنده خدمات لازم الاجراست. استاندارد ایزو 10004 روشها ،فرمها و فرایندهای لازم برای داشتن یک سیستم سنجش رضایت مشتریان رابیان میکند. استاندارد ایزو 10004برای پیاده سازی هرچه بهتراین بند استاندارد اعتبار بخشی بیمارستانی بسیار مفید خواهد بود.

 

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو و مشاوره پیاده سازی استانداردهای ایزو ویژه مراکز درمانی و بیمارستانها میباشد.

بامادرارتباط باشید...