گواهینامه های ایزو ویژه مدارس ، آموزشگاهها و مراکز آموزشی

همواره دربرنامه ها و طرحها ،نگاه پیشگیرانه نقش موثرتری رادارد. دراین راستا نقش موثر آموزش درعملی شدن طرحهای پیشگیرانه و فرهنگ سازی رانباید فراموش کرد. ازآنجاکه درمدارس و مراکز آموزشی بستر آموزشی مهیاست ، بهترین نقطه برای شروع فرهنگ سازی امر ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ، کیفیت و ... می باشد. ازاینرو پیاده سازی استانداردهای ایزو ISO درمدارس ، آموزشگاهها و مراکز آموزشی میتواند نقطه عطفی درفرهنگ سازی و همچنین توسعه پایدار باشد

درزیر تعدادی ازاستانداردهای مناسب بکارگیری در مدارس ، آموزشگاهها و مراکز آموزشی نام برده شده اند

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

استاندارد ISO10015:1999 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – راهنمایی برای آموزش )

استاندارد ISO14001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی )

استاندارد OHSAS18001:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت )

استاندارد ) HSE-MS استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست )

استاندارد ISO 10002:2014 ( استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

استاندارد ISO10004:2012 ( استاندارد سیستم سنجش رضایت مشتریان )

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام ازاستانداردهای ایزو مذکور آورده شده است.

 

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور و پیاده سازی استانداردهای ایزو رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

گواهینامه ISO9001:2015 : استاندارد ایزو 9001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت رابیان میکند. مدارس و مراکز آموزشی میتوانند باپیاده سازی استاندارد ISO9001:2015 ، خدمات خود رابر مبنای الزامات و نیازهای مشتریان ، رضایت مشتریان و بهبود مستمر خدمات خود ارائه نمایند. مشتریان درمراکز آموزشی و مدارس میتوانند دانش آموزان ، والدین دانش آموزان ، معلمان ، کادر آموزشی ، استادان ، دانشجویان و دانش پژوهان باشند. 

گواهینامه ISO10015:1999: استاندارد ایزو 10015:1999 روش مدیریت آموزشی بطوریکه کیفیت آن تامین شود راارائه میدهد. استاندارد ISO10015:1999 روش مدیریت صحیح آموزش ، برنامه ریزی آموزشی ، نحوه صحیح شناسایی مدرسان ، نحوه برگزاری صحیح کلاس آموزشی ، ارزیابی آموزش و تعیین اثربخشی آموزشی رابیان میکند. استاندارد ISO10015:1999 نه تنها برای مدارس و مراکز آموزشی کاربرد دارد بلکه برای تمامی سازمانهانیز کاربرد دارد. درسازمانها وچارت سازمانی آنها واحدی بنام واحد آموزش وجود داردکه عهده دار امر آموزش داخلی برای کارکنان است. استاندارد ایزو 10015:1999دراین سازمانها درواحد سازمانی آموزش کاربرد دارد. سازمانهای دارنده گواهینامه ایزو 9001 براحتی میتوانند الزامات استاندارد ISO10015:1999 راپیاده سازی کرده و گواهینامه ISO10015:1999 رادریافت نمایند.

گواهینامه OHSAS 18001:2007 : پیاده سازی OHSAS18001:2007 در مدارس و مراکز آموزشی موجب فرهنگ سازی بحث ایمنی و بهداشت درافراد جامعه خواهد شد. زیرا هریک ازدانش آموزان درجامعه کوچکتری بنام خانواده زندگی میکنند وازاین طریق میتوانند مبلغان خوبی برای خانواده ودرنتیجه اجتماع باشند. درپیاده سازی OHSAS18001 درمدارس ،آموزش نقش بسیار مهمی راایفا میکند. وقتی OHSAS18001 درمدارس و مراکز اموزشی اجرایی شود برگزاری مانورهای آمادگی و واکنش درشرایط اضطراری ، آموزش های ایمنی و آتش نشانی ، کمک های اولیه و بهداشت فردی و عمومی درمدارس ضرورت پیدا میکند .بابرگزاری این اقدامات نه تنها ایمنی و بهداشت دانش آموزان تامین میشود بلکه در جامعه نیز نگاه و حس بهتری درمورد چنین مدارس و مراکز آموزشی ایجاد خواهد شد.

گواهینامه ISO14001:2015: بهبود مداوم عملکرد زیست محیطی ازطریق ایجاد خط مشی و اهداف زیست محیطی و پایش مداوم برنامه ها تاحصول نتیجه و رسیدن به اهداف زیست محیطی مورد نظر ازمزایای پیاده سازی ISO14001:2015 و دریافت گواهینامه ISO14001 است. گواهینامه ISO14001 اغلب همراه باگواهینامه OHSAS18001 دریافت میشود زیرا استانداردهای ISO14001 و OHSAS18001 همگرایی زیادی باهم دارند و اغلب تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت یا HSE بکار میروند. اگر این دواستاندارد یعنی OHSAS18001 و ISO14001 همراه بااستاندارد ISO9001 شوند آنگاه سازمان دارای سیستم مدیریت یکپارچه یا IMS خواهد شد.

گواهینامه : HSE-MS استاندارد HSE-MS استاندارد سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست میباشد. بحث ایمنی و بهداشت و مهمتر ازآن آموزش ایمنی و بهداشت درمدارس ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. شناسایی ریسکها و خطرات و حذف وکنترل آنهابه ایجاد محیطی ایمن برای دانش آموزان و رضایت آفرین برای والدین کمک خواهد کرد. همچنین آموزش دانش آموزان درخصوص مسائل ایمنی و بهداشت و محیط زیست ازبسیاری ازرفتارهای ناایمن آنها جلوگیری خواهد کرد و آنهارابه افرادی هوشیار، مددرسان و دوستدار محیط زیست مبدل خواهد کرد.

گواهینامه ISO10002:2014 : استاندارد ISO10002:2014 استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان است . استاندارد ISO10002:2014 وقتی درسازمانی پیاده سازی میشود ، شکایات وارده رابه منزله نقطه روشنی جهت بهبود عملکرد تلقی کرده و پس ازبحث و بررسی روشهای نظامند ثبت شکایت ، روش ارزیابی ، اولویت بندی و تعریف اقدام اصلاحی و پیگیری تاحصول نتیجه و رفع علت و ریشه شکایت میپردازد.

گواهینامهISO10004:2012 : هر محصول یاخدمت ارائه شده بایکسری بازخوردها ازسوی مشتریان همراه است. استفاده ازمحصول یاخدمت ارائه شده یاباعث رضایت مصرف کننده یاباعث نارضایتی وی است ویاممکن است نظری بین این دو داشته باشد. بحث مدیریت شکایات وارده دراستاندارد ISO 10002:2014 مطرح میشود امامیزان رضایتمندی مشتریان ازمحصول یاخدمت ارائه شده نیزباید سنجیده شود. بحث سنجش رضایمتندی مشتریان دراستاندارد ISO10004:2012 مطرح میشود.و ازآنجاکه سازمانهای فعال درزمینه محصولات و مواد غذایی باطیف وسیعی ازمصرف کنندگان و مشتریان سرو کار دارند قطعا سنجش رضایت مشتریان امری ضروریست.

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو و مشاوره پیاده سازی استاندارد های ایزو ویژه مدارس ، آموزشگاهها و مراکز آموزشی میباشد.

 

بامادرارتباط باشید...