گواهینامه ایزو برای صنایع خودرو سازی

حجم تولیدات بالا و آمار نیروهای بکار گرفته شده درصنعت خودروسازی و صنایع وابسته حکایت ازاین داردکه صنعت خودروسازی بیشک یکی ازصنایع بزرگ درکشورماست. پیاده سازی استانداردهای ایزو ISO و قدم نهادن دراهی که بزرگان خودروسازی دنیا گام نهاده اند یکی ازراههای پیشرفت صنعت خودروسازی درکشور است.

درزیر تعدادی ازاستانداردهای مناسب بکارگیری درصنایع خودرو سازی نام برده شده اند:

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

استاندارد ISO/TS 16949:2009 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی )

استاندارد ISO14001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی )

استاندارد OHSAS18001:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت )

استاندارد ) HSE-MS استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست )

استاندارد ISO 10002:2014 ( استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان )

استاندارد ISO10004:2012 ( استاندارد سیستم سنجش رضایت مشتریان )

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام ازاستانداردهای ایزو مذکور آورده شده است.

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور و پیاده سازی استانداردهای ایزو رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

 

گواهینامه ISO9001:2015 : استقرار استاندارد ISO9001:2015 و دریافت گواهینامه ISO9001:2015 درصنایع خودروسازی باعث بهبود مستمر سیستمها و روشها و فرایندهای سازمان خواهد شد. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 باعث بهبود کلی عملکرد نظام و متعهدشدن و تمرکزبر نیازها و الزامات مشتری و درنظر گرفتن خواسته های وی و تلاش درجهت افزایش رضایت مشتری است. دریافت گواهینامه ISO9001:2015 گواه این مدعاست.

 

گواهینامه ISO/TS 16949:2009 : استاندارد ایزو 16949 استاندارد ویژه صنایع خودرو سازیست و تنها درصعنت خودرو وصنایع وابسته بکار گرفته میشود. استاندارد ISO/TS 16949 برپایه استاندارد مدیریت کیفیت iso9001 پایه گذاری شده است و تاکید برپیشگیری ازنقایص و اتلاف درزنجیره تامین دارد. صنایع خودرو سازی بزرگ جهان پیاده سازی الزامات ISO /TS 16949:2009 راسرلوحه کار خود قرارداده اندو تمامی امکانات و تجهیزات و نیروهای خودرا جهت ایجاد حتی یک امکان جدید به خودروهایشان جهت افزایش رضایت مشتریان خود بکار میگیرند. اما اکثر تولیدکنندگان آسیایی درسطح پایین تری ازصنایع خودروسازی حال حاضر دنیا قراردارند. پیاده سازی کامل الزامات ISO16949:2009 و دریافت گواهینامه ایزو 16949 میتواند گامی درجهت پیشرفت صنایع خودروسازی و همچنین صنایع وابسته به خودرو سازی درکشورمان باشد.

 

گواهینامه OHSAS 18001:2007 : استاندارد OHSAS18001:2007 یک چارچوب و قاعده جهانی و بین المللی برای مدیریت خطرات درمحیط های کاریست. محافظت و ایجاد محیطی ایمن برای نیروی کار و انطباق شرایط و قوانین وضع شده و عملکرد سازمان باقوانین ملی همواره یکی ازدغدغه های اصلی سازمانهاست. پیاده سازی استاندارد OHSAS18001 و دریافت OHSAS18001 نشان تعهد آشکار سازمان درمورد ایمنی کارگران است.

 

گواهینامه ISO14001:2015: ازمزایای پیاده سازی استانداردISO14001:2015 کنترل هزینه ها ازطریق کنترل و حفاظت ازمواد اولیه ورودی و منابع انرژی میباشدکه بدنبال کاهش هزینه ها ، افزایش سوددهی رانیز خواهیم داشت. کاهش مواد دورریز وجداسازی و بازیافت ضایعات و آموزش چگونگی استفاده موثر ازمنابع انرژی یکی ازراهکارهایی میباشدکه استاندارد ایزو 14001:2015 برای کاهش هزینه ها استفاده میکند. درصنایع خودرو سازی حتی این قابلیت وجود داردکه مواد ضایعاتی فروخته شده و برای سازمان درآمد زایی نیز ایجادکند. کارکرد اصلی اکثر استانداردها ایزو ISO افزایش کارایی و بهره وری ست و استاندارد ISO14001:2015 نیزازاین قاعده مستثنا نیست.

 

گواهینامه : HSE-MS موضوعات مختلفی درسیستم مدیریت HSE مطرح است ازجمله شناسایی عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار. درصنایع خودرو سازی کارکنان درمعرض عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی بسیاری قرار دارند. ازجمله نور، صدا ، ارتعاش ، شرایط نامناسب بدنی ، ارگونومی نامناسب ، برخورد با اجسام و ...و بعضا ممکن است منجربه ایجاد حادثه یابیماریهای شغلی مزمن گردد.HSE-MS یاسیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست روش فراهم آوری شرایط استاندارد و مطلوب کاری به همراه روشهایی برای شناسایی ، ارزیابی ، کنترل یاحذف عوامل زیان آور محیط کاریست.

 

گواهینامه ISO10002:2014 : استاندارد ISO10002:2014 استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان است . استاندارد ISO10002:2014 وقتی درسازمانی پیاده سازی میشود ، شکایات وارده رابه منزله نقطه روشنی جهت بهبود عملکرد تلقی کرده و پس ازبحث و بررسی روشهای نظامند ثبت شکایت ، روش ارزیابی ، اولویت بندی و تعریف اقدام اصلاحی و پیگیری تاحصول نتیجه و رفع علت و ریشه شکایت میپردازد.

 

گواهینامهISO10004:2012 : هر محصول یاخدمت ارائه شده بایکسری بازخوردها ازسوی مشتریان همراه است. استفاده ازمحصول یاخدمت ارائه شده یاباعث رضایت مصرف کننده یاباعث نارضایتی وی است ویاممکن است نظری بین این دو داشته باشد. بحث مدیریت شکایات وارده دراستاندارد ISO 10002:2014 مطرح میشود امامیزان رضایتمندی مشتریان ازمحصول یاخدمت ارائه شده نیزباید سنجیده شود. بحث سنجش رضایمتندی مشتریان دراستاندارد ISO10004:2012 مطرح میشود.

 

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو و مشاوره پیاده سازی استاندارد های ایزو ویژه صنایع خودرو سازی و صنایع وابسته میباشد.

بامادرارتباط باشید...