گواهینامه ایزو برای شرکت های پیمانکاری

 

ماهیت کار شرکتهای پیمانکاری پروژه محور بوده و مدیریت منابع ، زمان و هزینه درآنهاازاهمیت بالایی برخوردار است. استانداردهای ایزو دقیقا همان ابزاری میباشدکه مدیران پروژه محور و پیمانکار بدان احتیاج دارند. استاندارهای ایزو استانداردهایی هستندکه نحوه صحیح مدیریت زمان ، کیفیت، هزینه و منابع رابیان میکند.

درزیر تعدادی ازاستانداردهای مناسب بکارگیری درشرکتهای پیمانکاری نام برده شده اند:

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

استاندارد ISO14001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی )

استاندارد OHSAS18001:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت )

استاندارد ) HSE-MS استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست )

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

استاندارد ISO10006:2003 ( سیستم مدیریت کیفیت – راهنمایی برای سیستم مدیریت کیفیت درپروژه ها )

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام استانداردهای ایزو مذکور آورده شده است.

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور و پیاده سازی استانداردهای ایزو و گواهینامه های ایزو رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

 

گواهینامه ISO9001:2015 : گواهینامه ایزو9001 درحال تبدیل شدن به یک پیش نیاز برای امکان یافتن انجام بسیاری ازکارهاست. درحال حاضر دربسیاری ازمناقصات داشتن گواهینامه های مدیریت کیفیت ISO9001 ، گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ، گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE-MS امتیاز محسوب میشود. ارتباطات قوی و موثر باتامین کننده و مشتریان و شناسایی و بکارگیری تامین کنندگان برتر نیاز شرکتهای پیمانکاریست. ایزو 9001 دراین مورد راه حلهایی ارائه میدهد. ISO9001 جلوگیری ازهدر رفت منابع و سرمایه را نیزباعث میشود.

 

گواهینامه OHSAS 18001:2007 : پایه و اساس استاندارد OHSAS18001:2007 حفظ سلامت و ایمنی افراد و کارکنان است. باپیاده سازی استاندارد OHSAS18001:2007 سازمان قادر خواهد شد تاخطرات بهداشتیو ایمنی محیط کار و فرایندهای خودرا مدیریت کرده و ازاین طریق عملکرد خودرا بهبود بخشد. داشتن حس خوب سلامت و امنیت درمحیط کاری باعث افزایش انگیزه و درنتیجه راندمان کاری خواهد شد. دریافت گواهینامه OHSAS18001:2007 نشانه ای ازتعهدبه سلامت و ایمنی کارکنان است.

 

گواهینامه ISO14001:2015 : شرکتهای پیمانکاری بیشتر ازنوع عمرانی، باعث آلودگیهای زیست محیطی بسیاری ازجمله آلودگی آب ، آلودگی هوا، آلودگی صوتی یاهدررفت انرژی میشوند. باپیاده سازی ISO14001 ریسکها و جنبه های زیست محیطی فعالیتها و فرایندهای آلوده کننده محیط زیست شناسایی و کنترل شده و آلودگیهای منتشره تاحد زیادی کاهش مییابند.بدین ترتیب جرایم احتمالی ازسوی سازمانهای دولتی نیزکاهش خواهد یافت.

 

HSE-MS : آمارها نشان میدهد بیشترین حوادث شغلی درصنایع پیمانکاری و بیشتر درفعالیتهای عمرانی پیمانکاری رخ میدهد. استفاده ازنیروی کار ارزان وناکارآزموده و صرف نکردن هزینه ازسوی پیمانکار برای آموزش کارگران و فراهم نکردن شرایط ایمنی ازسوی پیمانکار ،ازدلایلی میباشدکه سبب رخداد چنین حوادثی میشود. درحال حاضر برخی ازکارفرمایان نیاز وجود یک سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS رادرک کرده اند و برخی ازآنها یکی ازشرایط مناقصه خودرا داشتن گواهینامه HSE-MS و داشتن یک سیستم نظامند مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست بیان میدارند.

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران: آمار بالای حوادث درصنایع پیمانکاری ، نهادهای قانونی و دولتی ازجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رابرآن داشته است تاوضعیت ایمنی پروژه های پیمانکاری رابه تایید بازرسان خود برساند و بااعطای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مهر تاییدی بروضعیت ایمنی پیمانکار بزند. بسیاری ازمناقصه گذاران درحال حاضر یکی ازمدارک و امتیازات لازمه راداشتن گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار قرارداده اند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درازای تشکیل پرونده آنلاین و فیزیکی و گذراندن دوره های آموزش کارگری و کارفرمایی و تأیید وضعیت ایمنی پروژه ازسوی بازرسان اداره کار ، اعطا میگردد.

 

گواهینامه ISO10006:2003 : استاندارد ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت – راهنمایی برای سیستم مدیریت کیفیت درپروژه ها نام دارد. ایزو 10006 اصطلاحابه استاندارد مدیریت پروژه معروف شده است ولی دراصل راهنمایی جهت بالا بردن کیفیت درپروژه هاست. ISO 10006 باارائه رویکردی سیستماتیک و نظامندبه برآورده شدن هدف پیمانکاران یعنی اجرای باکیفیت فرایندهای پروژه و ارائه محصولی باکیفیت کمک مینماید.

 

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو و مشاوره پیاده سازی استاندارد های ایزو ویژه شرکتهای پیمانکاری میباشد.

بامادرارتباط باشید...