گواهینامه ایزو برای صنایع غذایی

از آنجاکه استفاده ازمحصولات غذایی نقش بسیار مهمی درسلامت افراد جامعه درسطح کلان دارد ، باید کیفیت و ایمنی مواد غذایی قطعا ازسوی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مورد توجه قرارگیرد. استانداردهای ایزو روش ایجاد سلامت و کیفیت درمحصولات و مواد غذایی میباشد.

درزیر تعدادی ازاستانداردهای مناسب بکارگیری درصنایع مواد غذایی نام برده شده اند:

 

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

استاندارد ISO22000:2005 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی )

استاندارد ISO14001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی )

استاندارد OHSAS18001:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت )

استاندارد ) HSE-MS استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست )

استاندارد ISO 10002:2014 ( استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان )

استاندارد ISO10004:2012 ( استاندارد سیستم سنجش رضایت مشتریان )

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام ازاستانداردهای ایزو مذکور آورده شده است.

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور و پیاده سازی استانداردهای ایزو رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

 

گواهینامه ISO9001:2015 : استاندارد ISO9001:2015 یک استاندارد عمومی و فراگیر بوده و دربسیاری ازشرکتهای تولیدی و غیر تولیدی بکار گرفته میشود. پیاده سازی استاندارد ISO9001:2015 درصنایع غذایی بسیار مهم است زیرا رمز بقای شرکتهای صنایع غذایی تولید و ارائه محصولات ایمن و باکیفیت میباشد و این مهم ازطریق پیاده سازی ایزو9001 و دریافت گواهینامه ISO9001:2015 امکان پذیر است.

 

گواهینامه ISO22000:2005: استاندارد ISO22000 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است. بحث سلامت و کیفیت درمواد غذایی ازاهیمت بسیار بالایی برخوردار است امابایدتوجه داشت رعایت ایمنی و بهداشت درفراوری محصولات غذایی و نیز کنترل فرایندهای تولیدی و کنترل مواد اولیه ورودی تا محصول نهایی برروی تولید یک محصول باکیفیت و سالم تاثیرگذار است. استاندارد ISO22000 روشی میباشدکه مدیریت نظامند ایمنی وکیفیت درصنایع غذایی راهمراه باروشهای کنترلی برروی محصولات غذایی بیان میکند. دراین راستا، داشتن گواهینامه ایزو 22000 و الصاق آرم ISO22000:2005 برروی محصولات غذایی نشان ازایمنی و سلامت محصول غذاییست.

 

گواهینامه OHSAS 18001:2007 : داشتن گواهینامه OHSAS18001 نشان ازانطباق سیستم مدیریت سازمان بااستاندارد جهانی OHSAS18001:2007 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و قوانین ملی است.

 

گواهینامه ISO14001:2015: ازمزایای پیاده سازی استانداردISO14001:2015 کنترل هزینه ها ازطریق کنترل و حفاظت ازمواد اولیه ورودی و منابع انرژی میباشدکه بدنبال کاهش هزینه ها ، افزایش سوددهی رانیز خواهیم داشت. کاهش مواد دورریز وجداسازی و بازیافت ضایعات و آموزش چگونگی استفاده موثر ازمنابع انرژی یکی ازراهکارهایی میباشدکه استاندارد ایزو 14001:2015 برای کاهش هزینه ها استفاده میکند. کارکرد اصلی اکثر استانداردها ایزو ISO افزایش کارایی و بهره وری ست و استاندارد ISO14001:2015 نیزازاین قاعده مستثنی نیست.

 

گواهینامه : HSE-MS فراهم آوری ایمنی وبهداشت امری ضروریست. یکی ازروشهای موثر برای برنامه ریزی و مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت درسازمان، پیاده سازی hse-msیا سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است.

 

گواهینامه ISO10002:2014 : استاندارد ISO10002:2014 استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان است . استاندارد ISO10002:2014 وقتی درسازمانی پیاده سازی میشود ، شکایات وارده رابه منزله نقطه روشنی جهت بهبود عملکرد تلقی کرده و پس ازبحث و بررسی روشهای نظامند ثبت شکایت ، روش ارزیابی ، اولویت بندی و تعریف اقدام اصلاحی و پیگیری تاحصول نتیجه و رفع علت و ریشه شکایت میپردازد.

 

گواهینامهISO10004:2012 : هر محصول یاخدمت ارائه شده بایکسری بازخوردها ازسوی مشتریان همراه است. استفاده ازمحصول یاخدمت ارائه شده یاباعث رضایت مصرف کننده یاباعث نارضایتی وی است ویاممکن است نظری بین این دو داشته باشد. بحث مدیریت شکایات وارده دراستاندارد ISO 10002:2014 مطرح میشود امامیزان رضایتمندی مشتریان ازمحصول یاخدمت ارائه شده نیزباید سنجیده شود. بحث سنجش رضایمتندی مشتریان دراستاندارد ISO10004:2012 مطرح میشود.و ازآنجاکه سازمانهای فعال درزمینه محصولات و مواد غذایی باطیف وسیعی ازمصرف کنندگان و مشتریان سرو کار دارند قطعا سنجش رضایت مشتریان امری ضروریست.

 

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو و مشاوره پیاده سازی استاندارد های ایزو ویژه صنایع غذایی میباشد.

بامادرارتباط باشید...