گواهینامه ایزو برای شرکت های تولیدی

تعداد بیشماری از صنایع تولیدی باماهیت های بسیار متفاوت درجای جای کشور مافعالیت میکنند. ابعاد این سازمانها نیزازیک بنگاه کوچک تولیدی تایک کارخانه عظیم باتعداد زیادی کارمند و کارگر متفاوت است. تولید محصولی باکیفیت و مشتری مدار شدن سازمان همواره دغدغه مدیران صنایع تولیدی است. همچنین کنترل و کاهش عوامل خطر زا و کاهش بیماریهای شغلی کارکنان نیز موضوعی میباشدکه مدیران درپی چاره برای حل آن هستند. استانداردهای ایزو همواره راه حلهای مناسبی پیش روی مدیران صنایع هستند.

درزیر تعدادی ازاستانداردهای مناسب بکارگیری درشرکتهای تولیدی نام برده شده اند:

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

استاندارد ISO14001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی )

استاندارد OHSAS18001:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت )

استاندارد ) HSE-MS استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست )

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام استانداردهای ایزو مذکور آورده شده است.

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور و پیاده سازی استانداردهای ایزو رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

 

گواهینامه ISO9001:2015 : پیاده سازی ISO9001:2015 و دریافت گواهینامه ISO9001:2015 درشرکتهای تولیدی باهرماهیت تولیدی ، منجربه افزایش عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی آن شرکت تولیدی خواهد شد. ضمن اینکه بااضافه شدن بحث مدیریت ریسک دربندهای استاندارد ISO9001 ویرایش 2015 ، ریسکهای عملکرد و کسب و کار باشناسایی عوامل داخلی و خارجی و نقاط ضعف و قوت کنترل و مدیریت خواهند شد. افزایش سرعت تولید ودرنتیجه افزایش تولید ، بهبود کیفیت تولیدات و محصولات ، بهبود فرایندها و روشهای کاری ودرنتیجه افزایش رضایت مشتریان ازمزایای پیاده سازی ISO9001:2015 و دریافت گواهینامه ISO9001:2015 برای شرکتهای تولیدی است.

 

گواهینامه OHSAS 18001:2007 : پایه و اساس استاندارد OHSAS18001:2007 حفظ سلامت و ایمنی افراد و کارکنان است. باپیاده سازی استاندارد OHSAS18001:2007 سازمان قادر خواهد شد تاخطرات بهداشتیو ایمنی محیط کار و فرایندهای خودرا مدیریت کرده و ازاین طریق عملکرد خودرا بهبود بخشد. داشتن حس خوب سلامت و امنیت درمحیط کاری باعث افزایش انگیزه و درنتیجه راندمان کاری خواهد شد. دریافت گواهینامه OHSAS18001:2007 نشانه ای ازتعهدبه سلامت و ایمنی کارکنان است.

 

گواهینامه ISO14001:2015 : هرکدام ازشرکتهای تولیدی ممکن است باعث نوعی ازآلودگی اکوسیستم ازجمله آلودگی آب ، آلودگی هوا ، آلودگی صوتی یاهدررفت انرژی شوند باپیاده سازی ISO14001 ریسکها و جنبه های زیست محیطی فعالیتها و فرایندها شناسایی و کنترل شده و آلودگیهای منتشره تاحد زیادی کاهش مییابند.بدین ترتیب جرایم احتمالی ازسوی سازمانهای دولتی کاهش خواهد یافت.

 

گواهینامه HSE-MS : درهر صنعت یاشرکت تولیدی نوع خطرات بسته به ماهیت فرایندها و تجهیزات مورد استفاده متفاوت است .طبعا حوادث احتمالی یابیماریهای شغلی احتمالی آنها نیزمتفاوت است اماآنچه مسلم است ایمنی و امنیت شغلی و تامین شرایط ایمن کارازاصول اولیه کارمیباشد. HSE-MS مدلی میباشدکه شرایط فراهم آوری شرایط و امکانات ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی رابسته به هرفرایند بیان میکند.

 

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو و مشاوره پیاده سازی استاندارد های ایزو ویژه شرکتهای تولیدی میباشد.

بامادرارتباط باشید...