گواهینامه ایزو ویژه سازمانها و ارگانهای دولتی

گواهینامه ایزو ISO برای سازمانهای دولتی و پیاده سازی استانداردهای ایزو ISO درارگانهای دولتی میتواندبه افزایش بهره وری و افزایش کارایی منجر شود. استانداردهای ایزو ISO ازطریق ارائه مدیریت سیستماتیک خدمات ، ارائه راهکارهایی جهت ارائه باکیفیت خدمات ، رسیدگی به شکایات مشتریان ، دریافت انتظارات ارباب رجوعان و نظر سنجی ازارباب رجوعان به سازمانهای دولتی کمک میکند. گواهینامه های ایزو ISO درسازمانهای دولتی ، نظم ، رفتار سیستمی ، تعهد سازمانی و دوری ازفرد گرایی را بدنبال دارد.

 

درزیر تعدادی ازاستانداردهای ایزوISO  مناسب بکارگیری درسازمانهای دولتی نام برده شده اند:

 

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

 

استاندارد ISO 27001:2013 ( استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات )

 

استاندارد ISO 37001:2013 ( استاندارد سیستم مبارزه با رشوه خواری )

 

استاندارد ISO 10002:2014 ( استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان )

 

استاندارد ISO10004:2012 ( استاندارد سیستم سنجش رضایت مشتریان )

 

 

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام ازاستانداردهای ایزو برای سازمانهای دولتی مذکور آورده شده است.

 

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور گواهینامه ایزو برای سازمانهای دولتی و پیاده سازی استانداردهای ایزو ویژه سازمنها و ارگان های دولتی رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

 

گواهینامه ISO9001:2015 : استاندارد ایزو 9001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت رابیان میکند. ارگانهای دولتی میتوانند باپیاده سازی استاندارد ISO9001:2015 ، خدمات خود رابر مبنای الزامات و نیازهای مشتریان ، رضایت مشتریان و بهبود مستمر خدمات خود ارائه نمایند. مشتریان درسازمانهای دولتی میتوانند ارباب رجوعان و کارکنان باشند.

 

 

گواهینامه  ISO 27001:2013 : استاندارد ایزو 27001 استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات میباشد. شناسایی نقاط شکاف اطلاعاتی و ارزیابی سیستماتیک خطرات امنیتی اطلاعات سازمان ، طراحی و پیاده سازی مجموعه ای ازکنترلهای امنیت اطلاعات و پایش مداوم کنترلهای امنیت اطلاعات باپیاده سازی استاندارد ISO27001:2013 و دریافت گواهینامه ISO27001 ویرایش 2013 محقق میشود. استاندارد ایزو 27001:2013 درتمامی سازمانهاییکه گردش اطلاعات درآنها بالاست و امنیت اطلاعات برای آنها بسیار مهم است ازجمله ارگانها و سازمانهای دولتی ، سازمانهای صنعتی بزرگ مانند صنایع پالایشگاهی و نیرو گاهی ، صنایع خودرو سازی ، خبرگزاریها ، بانکها و اختصاصا فعالان حوزه طراحی و تولید نرم افزار و سخت افزار و سیستمهای ارتباطی و مخابراتی ، امور شبکه و دیتا سنتر و امنیت شبکه وکلا شرکتهای بازمینه فعالیت IT کاربرد دارد. حجم بالای گردش اطلاعات درسازمانهای دولتی ، محرمانگی برخی اطلاعات ، دسترسی برخی واحد هابه اطلاعات مهم ،گویای ضرورت دریافت گواهینامه ISO27001 درسازمانهای دولتی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برای سازمانها و ارگانهای دولتی میباشد.

 

 

گواهینامه ISO37001:2016 : باوجود قوانین و الزامات بیشمار درسازمانها و ادارات دولتی اماهنوز دربرخی سازمانها پدیده شوم رشوه خواری دیده میشود. استاندارد ISO37001 درسازمانهای دولتی اقدامات موثری را رای جلوگیری ومقابله بارشوه خواری ازطریق ایجاد فرهنگ درستکاری و شفافیت ارائه میدهد. استاندارد ایزو 37001 اقدامات پیشگیرانه و قبل ازوقوع راارائه میدهد نه واکنشی وبعد ازوقوع جرم . اساسا کار مقابله باوقوع جرم وظیفه دستگاه قضاست اما آنچکه استانداردهای ایزو و استاندارد ایزو 37001 ارائه میدهد ، ارائه اقدامات موثر جهت جلوگیری ازپدیده رشوه خواری است.

 

 

گواهینامه ISO10002:2014 : استاندارد ISO10002:2014 استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان است. استاندارد ISO10002:2014 وقتی درسازمانهای دولتی پیاده سازی میشود ، شکایات وارده رابه منزله نقطه روشنی جهت بهبود عملکرد تلقی کرده و پس ازبحث و بررسی روشهای نظامند ثبت شکایت ، روش ارزیابی ، اولویت بندی و تعریف اقدام اصلاحی و پیگیری تاحصول نتیجه و رفع علت و ریشه شکایت میپردازد. گواهینامه ایزو 10002 برای سازمانهای دولتی بسیار کاربرد دارد. حجم بالای ارباب رجوع درسازمانهای دولتی قطعا شکایاتی رابدنبال دارد. پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و دریافت گواهینامه ISO10002 درسازمانهای دولی قطعا مسیر روشنی روبه کاهش شکایات و بررسی و ریشه یابی علت شکایات خواهد بود.

 

 

گواهینامهISO10004:2012  : گواهینامه ISO10004 و استاندارد ISO 10004 استاندارد سنجش رضایت مشتریان است. دریافت گواهینامه ایزو 10004 درسازمانهای دولتی منجربه بهبود خدمات و درنتیجه افزایش رضایت مراجعه کنندگان یاهمان مشتریان ازخدمات ارائه شده خواهد شد. براساس پیاده سازی استاندارد ISO 10004 درسازمانهای دولتی ، مشتریان ابتدا شناسایی شده ، گروه بندی میشوند ، انتظارات مشتریان شناسایی میشود سپس روشی برای جمع آوری داده های رضایت سنجی مشتریان انتخاب میشود. اطلاعات بشکل دوره ای یابابوجود آمدن تغییری درفرایند جمع آوری میشود. اطلاعات جمع آوری شده باید تحلیل و براساس تحلیل انجام شده اقدامات اصلاحی مناسب برایش تعریف شود .

 

 

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو برای سازمنهای دولتی و مشاوره پیاده سازی استاندارد های ایزو ویژه سازمانهای دولتی میباشد.

 

بامادرارتباط باشید...