گواهینامه ایزو برای آژانس های مسافرتی

تجربه سفری خوش بامدیریت باکیفیت خدمات موضوعی میباشدکه تامدتها درخاطر افراد باقی خواهد ماند و رضایت خاطر آنهارا موجب خواهد شد. وهمچنین دریافت نکردن خدمات مورد دلخواه مشتریان نیزآن هم موضوعی خواهد شدکه رقبت سفر مجددبا کادر مسافربری راازوی خواهد گرفت. لذا ارائه خدمات باکیفت درمدت زمان گاها کوتاه سفر میتواند گاه به خاطره ای شیرین و بعضا تلخ تبدیل شود. لذا یکی ازدغدغه های اصلی مدیران آژانس های مسافرتی بهبود مستمر و مداوم  کیفیت خدمات است. استانداردهای ایزو همان روشی میباشدکه  مدیران آزانس های مسافرتی بدنبال آن هستند.

 

درزیر تعدادی ازاستانداردهای مناسب بکارگیری در آژانس های مسافرتی نام برده شده اند:

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

استاندارد ISO 10002:2014 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفت - راهنمایی برای رسیدگی به شکایات مشتریان )

استاندارد ISO 10003:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – راهنمایی برای حل اختلافات خارجی در سازمان ها )

استاندارد ISO10004:2012 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – راهنمایی برای سنجش رضایت مشتریان )

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام ازاستانداردهای ایزو مذکور آورده شده است.

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور و پیاده سازی استانداردهای ایزو رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

 

گواهینامه ISO9001:2015 : بهبود مداوم کیفیت خدمات مورد ارائه ، کنترل و پایش مداوم خدمات و مدیریت آموزشی کارکنان درمورد نحوه برخورد و ارائه خدمات چیزی میباشدکه باپیاده سازی استاندارد iso9001:2015 محقق خواهد شد. داشتن گواهینامه ایزو9001 نشان دهنده نوعی تعهد سازمان یاواحد مسافربری درمورد تامین خدمات باکیفیت است.

 

گواهینامه ISO10002:2014 : وصول شکایت درمورد خدمات مورد ارائه درآزانس های مسافرتی ممکن است بهای سنگینی مثل ازدست دادن مشتری برای همیشه رادرپی داشته باشدبه همین جهت بایدتمامی تلاش کارکنان و مدیران آژانس های مسافرتی براین باشدکه خاطره سفری خوش رابرای مسافران برجا بگذارند. اماوجود شکایت ممکن است امری اجتناب ناپذیر باشد. مدیریت صحیح شکایات دریافتی مطابق استانداردiso10002:2014    و پیگیری آن تارفع علل و ریشه شکایت روشی برای بهبود مستمر خدمات آژانس های مسافرتی محسوب میشود.

 

گواهینامهISO10003:2007 : گاها اگراختلافات و شکایات مشتریان درداخل مجموعه و آژانس مسافرتی حل نشود وبه طرف سومی نیاز باشد آنگاه ISO10003:2007 باارائه راهکارهای خودبه مجموعه کمک خواهد کرد.

 

گواهینامهISO10004:2012 : ISO10004:2012 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان نام دارد. پیاده سازی ایزو 10004 و سیستم سنجش رضایت مشتریان میتواند عاملی باشدکه مشتریان یاهمان مسافران ، بار دیگر تجربه یک سفر شیرین رابه مجموعه بسپارند و حتی لذت تجربه یک سفر خاطره انگیز بااین آژانس مسافرتی رابه دوستان و آشنایان خودنیز پیشنهاد کنند.

 

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو و مشاوره پیاده سازی استاندارد های ایزو ویژه آژانس های مسافرتی میباشد.

بامادرارتباط باشید...