گواهینامه ایزو ویژه شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی

 استفاده و بکار گیری استانداردهای ایزو درکشورما نیزمیتواندبه حل مشکلات و نظامند شدن روشها و فرایندهای این صنعت بزرگ یعنی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کمک شایانی نماید. درزیر تعدادی ازاستانداردهای مناسب بکارگیری درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی نام برده شده اند:

 

استاندارد ISO9001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت )

 

استاندارد ISO/TS 29001:2010 ( استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز )

 

استاندارد ISO14001:2015 ( استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی )

 

استاندارد OHSAS18001:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت )

 

استاندارد ) HSE-MS استاندارد سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست )

 

درذیل توضیح مختصری دررابطه باهرکدام استانداردهای ایزو مذکور آورده شده است.

 

توضیحات بیشتر درخصوص نحوه اخذ و ثبت و صدور و پیاده سازی استانداردهای ایزو رااز مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بخواهید.

 

 

گواهینامه ISO9001:2015 : استقرار استاندارد ISO9001:2015 و دریافت گواهینامه ISO9001:2015 درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی باعث بهبود مستمر سیستمها و روشها و فرایندهای سازمان خواهد شد. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 باعث بهبود کلی عملکرد نظام و متعهدشدن و تمرکزبر نیازها و الزامات مشتری و درنظر گرفتن خواسته های وی و تلاش درجهت افزایش رضایت مشتری است. دریافت گواهینامه ISO9001:2015 گواه این مدعاست.

 

 

گواهینامه ISO/TS 29001:2010 : استاندارد ISO/TS 29001:2015 تنها ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده و استاندارد مدیریت کیفیت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی نام دارد. استاندارد ISO 29001 سازگاری زیادی بااستاندارد ایزو9001 دارد و سازمانهای دارنده گواهینامه ISO 9001 میتوانند براحتی گواهینامه ISO/TS 29001:2010 رانیز دریافت کنند. امروزه امکان ورودبه بازارهای جهانی برای شرکتهایی فراهم میشودکه درسطح جهانی بیندیشند و عمل کنند. استاندارد ISO /TS 29001 راهکاری برای جهانی شدن شرکتها و صنایع نفتی و گازی است.

 

 

گواهینامه OHSAS 18001:2007 : ماهیت ریسک پذیری و خطرزا بودن صنایع نفت و گاز میطلبد تاروشی جهت شناسایی ، کنترل و کاهش ریسکها دراین صنعت بکار گرفته شود. استاندارد OHSAS18001:2007 همان روشی میباشدکه تمامی ریسکها راشناسایی ، کنترل و کاهش میدهد و ریسکها رامدیریت میکند.

 

 

گواهینامه ISO14001:2015: سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 درراستای هدف خودکه همانا ارائه رویکردی سیستماتیک جهت حفاظت ازمحیط زیست میباشد باکنترل و اعمال نظر درتمامی فرایندها، ازتامین مواد اولیه تافرایندهای تولید و درنهایت محصول تولیدی ، تمامی ریسکها و جنبه های زیست محیطی یعنی فعالیتهای آسیب زننده محیط زیست را شناسایی کرده ، ارزیابی و کنترل مینماید.

 

 

گواهینامه HSE-MS : سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS یکی ازارکان اساسی درصنعت نفت و گاز و پتروشیمی محسوب میشود چراکه بسیاری ازشرایط عملیاتی ، محصولات حین فرایندی و حتی محصولات تولیدی نهایی ، خطرات و ریسکهای جدی رابرای کارکنان بهمراه دارد. وجود این شرایط درصنایع و نفت گاز باعث شدتا صنعت نفت، درکشورما آغازگر استفاده ازسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE-MS باشد.

 

 

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره درخصوص ثبت و صدور گواهینامه های ایزو و مشاوره پیاده سازی استاندارد های ایزو ویژه نفت و گاز و پتروشیمی میباشد.

 

بامادرارتباط باشید...