اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو ISO , CE , HSE , IMS

مشاوره بهره وری

مشاوره بهره وری

مشاوره بهره وری

بهره وری حلقه مفقوده غالب مجموعه ها و سازمانها و شرکتهاست  و حتی مدیران وقت هر یک از سازمانها تعبیری خاص خود بابت بهره وری دارد چون خودش به عنوان مدیر فعلی سازمان هست و می خواهد مدیر قبلی را تخریب کند و مجموعه فعالیتهای مدیر قبلی را زیر سوال ببرد میاید و تعریف خاص خود را از بهره وری بیان می کند و مجموعه خود را به طبع آن بهره ور می داند.

بهره وری را آقای مهندس مجید کریمی بعنوان یکی از بزرگترین مشاوران در حوزه بهره وری در سطح دنیا اینگونه تعبیر می کند که تعریف ایشان از مشاوره بهره وری تعبیر و تعریف کاملی هست و به جرات می توان گفت تعبیر و تعریفی کاملتر و جامع تر از آن نیست. جناب آقای مهندس مجید کریمی براین دیدگاه و اعتقادند که هنگامی بهره وری در یک سازمان می تواند واقعی و اثربخش بوده باشد که نتیجه بهره وری موجب ارزش افزایی شده و تاثیر خوب و اثربخشی مثبت در انتظارات و الزامات تمامی ذی نفعان آن کسب و کار ایجاد کند.. ایشان ذینفعان مجموعه را دو گروه معرفی می کنند: ذی نفعان داخلی شامل سهامداران، هیات مدیره، کارکنان، مشتریان و ذی نفعان خارجی شامل اداره مالیات، بیمه تامین اجتماعی، شهرداری، محیط زیست و… که بهره وری خوب و مطلوب آنست که اثر بخشی مثبت در انتظار و الزامات تمامی این ذینفعان ایجاد کند. از نظر جناب آقای مهندس مجید کریمی زمانی می توان گفت بهره وری اتفاق افتاده است که کلیه ذی نفعان خارجی و داخلی از کسب و کار مربوطه سود برده اند. حتی اگر یکی از عاملان ذی نفع سود ببرد و یکی از این عاملان ذی نفع ضرر ببیند بطور قطع نمی توان اسم آن را را بهره وری گذاشت. و به قول معروف در یک بهره وری واقعی بایستی برای کلیه ذی نفعان، سیستم برد – برد ایجاد شود.

مشاوره بهره وری فرآیندی هست که توسط مشاوری مجرب دارای کلیه ابزارهای مدیریتی انجام می گردد. مشاوره بهره وری می بایست مجهز باشد به جدیدترین و به روزترین فناوری های فنی، IT و مدیریتی . از طرف دیگر سازمان و یا شرکتی که میخواهد یک مشاور بهره وری برای سازمانش بکار گیرد باید مطمئن گردد که مشاور مربوطه کار خود را بلد بوده و به طور حرفه ای می تواند افزایش بهره وری را در مجموعه ایجاد کند. از دیدگاه آقای مهندس مجید کریمی بعنوان یک مشاور حرفه ای در زمینه بهره وری، چنانچه بابت هر کدام از شاخصهایی که نشان دهنده افزایش بهره وری هستند یک خط کش برای اندازه گیری تعریف شود و بعد وضعیت موجود و حال مجموعه با این خط کشها و شاخصها ارزشیابی شود هر نوع تغییر مثبتی که در این شاخصها صورت می گیرد می تواند بهره وری محسوب شود. بنابراین یک مشاور اگر بتواند تضمین کند که کلیه شاخصهای تعریف شده از سوی ذی نفعان با رشد مطلوبی مواجه می شوند به عنوان یک مشاور بهره وری خوب شناخته و تلقی می گردد.

مشاوره بهره وری به طور قطعی بایست موجب سودهی به تمامی ذی نفعان یک مجموعه شود. و این سودهی و بهره وری باید از طرف مشاور بهره وری به طور واقعی تضمین گردد. نحوه تضمین گذاری نیز اینگونه تعریف می شود که ضمانت بین کارفرما و مشاور بهره وری بایستی با روشهای مختلفی صورت گیرد. منجمله اختصاص دادن حق الزحمه به مشاور بصورت میزان درصدی به نسبت رشد شاخصها بصورت ریالی.

مرکز مشاوره سیستم کاران بزرگترین مرجع مشاوره در حوزه بهره وری و سیستمهای مدیریتی در خدمت کلیه سازمانها و شرکتهای خواهان بهره وری جامع و واقعی هست.

با ما در ارتباط باشید…

نظر خود را اضافه کنید